+31 30 2084100
Bellen

Aangifteverzuim en boetebeleid

5 januari 2016 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Voor het opleggen van boeten bij het niet (tijdig) indienen van uw aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting, geldt met ingang van 1 januari 2016 onverkort het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.

Aangiftetermijnen

De aangiften inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (Vpb) moeten in beginsel na het einde van het kalenderjaar (voorgaand afgerond boekjaar) worden ingediend. U heeft daarvoor in beginsel 4 (IB) en 5 (Vpb) maanden te tijd.

Op verzoek kan de aangiftetermijn worden verlengd tot 12 (IB) of 11 (Vpb) maanden. Neemt u een fiscalist of belastingadviseur in de arm om uw aangifte te verzorgen, dan wordt regulier uitstel verleend door de Belastingdienst. In alle gevallen geldt evenwel dat de termijn voor het indienen van de aangifte(n) eindig is.

Wordt de aangifte niet binnen de uitsteltermijn ingediend, dan volgt een aanmaning waarin nog een laatste (finale) termijn van 10 werkdagen wordt gegund. Blijft ook dan het indienen van de aangifte uit dan is sprake van een te late aangifte. De Belastingdienst gaat dan ambtshalve over tot het vaststellen van de belastingschuld en legt een (ambtshalve) aanslag op. In de beschikking van de aanslag kan tevens een verzuimboete worden opgelegd.

Boetebeleid met ingang van 2016

Bij het opleggen van boeten dient de Belastingdienst zich te houden aan het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB). Op basis van dit besluit bedraagt de standaard boete voor het niet doen van een aangifte IB € 369 (bedrag 2016). Dit bedrag is 7% van het wettelijke maximum van € 5.278 (2016). Voor de Vpb geldt een standaardboete van € 2.639, ofwel 50% van voornoemd wettelijk maximum bedrag (2016).
Overigens kan de boete ook afzonderlijk van de belastingaanslag worden opgelegd en hoeft dat dus niet gelijktijdig te gebeuren.

Geen automatische matiging boete

Met ingang van 2016 vormt het alsnog indienen van een aangifte IB of Vpb geen omstandigheid die leidt tot het automatisch matigen van een verzuimboete. Ten opzichte van de situatie voor 2016 betreft dit een wijziging.

Tot 2016 werden boeten namelijk gematigd tot 1% of 5% van het wettelijke maximum (voor de IB respectievelijk Vpb) indien er sprake is van zogeheten verbeterd aangiftegedrag. Aangiftegedrag was verbeterd indien de aangifte binnen 6 weken na het eerste contactmoment alsnog werd ingediend. Dat eerste contactmoment bestond vaak uit het indienen van een (pro forma) bezwaar tegen een ambtshalve aanslag.

Is sprake van andersoortig (bijvoorbeeld stelselmatig) verzuim dan kan de Belastingdienst, in afwijking van de voornoemde matiging van standaardboeten, overgaan tot het opleggen van verzuimboeten tot het wettelijk maximum. Naast de mogelijkheid van verzuimboeten heeft de Belastingdienst met het opleggen van vergrijpboeten ook mogelijkheden om belastingplichtigen te sanctioneren.

Advies

Heeft u een aanmaning ontvangen van de Belastingdienst? Zorg er dan alsnog aangifte te doen voor de uiterste datum vermeld op de aanmaning. Desgewenst kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

Heeft u een ambtshalve aanslag met boete(beschikking) ontvangen, dan adviseren wij u om na te (laten) gaan in het BBBB of de boete naar het juiste bedrag is opgelegd. Gezien het gewijzigde beleid bij de matiging van boeten, is de dagtekening van de boetebeschikking daarbij relevant.

Onze dienstverlening

Graag adviseren wij u over uw fiscale positie. Hoe bewaakt u een goede relatie met de Belastingdienst en betaalt u toch niet te veel belasting? Hoe voorkomen we zoveel mogelijk (boete)schade als de Belastingdienst overgaat tot het sanctioneren? VERDER gaat hierover graag een gesprek met u aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen