Accountantscontrole bij VERDER

2 mei 2019 - Timo van Eeden MSc RADownload gratis whitepaper

De accountantscontrole is een van de kernactiviteiten van onze accountants. Meestal betreft dit de controle van de jaarrekening, maar dit kan bijvoorbeeld ook de controle van een subsidie-afrekening zijn. De controle van de jaarrekening is vaak wettelijk verplicht. Soms kiezen bedrijven voor een vrijwillige controle. We nemen u graag mee in de controle van de jaarrekening door een accountant, en laten zien hoe dit proces bij VERDER is ingericht.

Doel van een accountantscontrole

Het doel van een accountantscontrole is om gebruikers van de jaarrekening het vertrouwen te geven dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. De bevindingen legt de accountant vast in een controleverklaring, waarin hij zijn onafhankelijke mening geeft. De accountant geeft hierbij een hoge mate van zekerheid dat de jaarrekening geen fout van materieel belang bevat. Voor de accountantscontrole zijn door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants regels vast gelegd, welke zijn vastgelegd in het Handboek Regelgeving Accountants.

Materieel belang

Bij de accountantscontrole draait het vooral om het vaststellen dat een jaarrekening geen fout van materieel belang bevat. Informatie is materieel indien het weglaten of onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zou kunnen beïnvloeden. Bij het bepalen van de materialiteit, moet de accountant dus inzicht hebben in de gebruikerskring van de jaarrekening. Voordat wij beginnen met de het controleren van de jaarrekening, nemen we dit met u door. Vervolgens bepalen wij de materialiteit aan de hand van factoren die bepalend zijn voor de onderneming. Vaak is dat het balanstotaal of de omzet, maar dat kan anders zijn afhankelijk van de gebruikerskring en aard van de activiteiten. Bij een specifieke accountantscontrole zoals de controle van een subsidieverantwoording, wordt de materialiteit meestal bepaald door de gebruiker in een controleprotocol.

Accountantscontrole opgedeeld in vier fasen

De controle van de jaarrekening is opgedeeld in vier fasen, die uiteraard ook wel in elkaar overlopen.

  1. Risicoanalyse en planning

In de eerste fase staan de opdrachtaanvaarding en bedrijfsverkenning centraal en moet de accountant verplichte stappen doorlopen op het gebied van opdrachtaanvaarding, onafhankelijkheid en fraude. De accountant bepaalt de controle-aanpak en signaleert significante risico’s die tijdens de controle van de jaarrekening centraal staan.

  1. Interimcontrole

Tijdens de interimcontrole kijkt de accountant naar de interne beheersingsmaatregelen gericht op de onderkende risico’s. De accountant kijkt in hoeverre de onderkende risico’s door de interne procedures en controles worden afgedekt. Deze inschatting is bepalend voor de verdere werkzaamheden. Bij interne beheersingsmaatregelen die de risico’s adequaat afdekken wordt door de accountant de werking gedurende het jaar getest. De interimcontrole kan op elk moment gedurende het jaar uitgevoerd worden, en wij stemmen onze planning af op uw wensen.

  1. Eindejaarscontrole

Bij de eindejaarscontrole staat de concept jaarrekening centraal. De accountant besteedt vooral aandacht aan posten die niet voldoende worden afgedekt door interne beheersing en controleert of de grondslagen voor financiële verslaggeving voldoen aan wet- en regelgeving.

  1. Afronding en controleverklaring

Als de risico’s voldoende zijn afgedekt door interne controle en aanvullende controlewerkzaamheden, kan de controleverklaring worden opgesteld.

Wettelijke verplichting controle jaarrekening

Controle van de jaarrekening door een accountant is wettelijk verplicht als een rechtspersoon minimaal twee opeenvolgende jaren voldoet aan minimaal twee van de drie volgende criteria:

  • omzet meer dan € 12 miljoen
  • balanstotaal meer dan € 6 miljoen
  • meer dan 50 werknemers

Naast wettelijke controles verrichten wij ook controles die statutair verplicht zijn en vrijwillige controles. De statutaire controleplicht komt vaak voor bij non-profit organisaties.

VERDER is in bezit van een WTA vergunning waarmee accountantscontroles mogen worden uitgevoerd. Zogeheten ‘organisaties van openbaar belang’, zoals beursfondsen, banken en verzekeraars rekenen wij evenwel niet tot onze klanten. Dergelijke organisaties mogen wij ook niet controleren op grond van onze vergunning.

Toegevoegde waarde

De controle van de jaarrekening kan wellicht als een verplichting voelen. Het is onze doelstelling om dit gevoel weg te nemen door de controle efficiënt uit te voeren en vooral toegevoegde waarde te leveren. Na de accountantscontrole weet u hoe uw onderneming ervoor staat. U heeft inzicht in de mate waarin u risico’s kunt beheersen met uw stelsel van interne procedures en weet waar het efficiënter of effectiever kan. Met de controleverklaring straalt u vertrouwen uit naar de gebruikers van de jaarrekening.

Wij geloven in de waarde van ervaring en betrokkenheid. Geen grote teams met onervaren ‘vinkers’ maar ervaren accountants die de juiste vragen stellen, direct conclusies kunnen trekken en daarmee beter en efficiënter kunnen controleren. Dat combineren wij met ‘paperless’ dossiers en waar nuttig inzet van data-analyse. De accountants en fiscaal specialisten van VERDER werken nauw samen waardoor we snel kunnen inspelen op mogelijkheden en risico’s.

Wilt u alles nog eens rustig doorlezen op het gebied van Accountantscontrole? Download dan de whitepaper op deze pagina.