+31 30 2084100
Bellen

Aftrekbaarheid bij afzien vrijwilligersvergoeding

17 augustus 2012 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Aftrekbaarheid bij afzien vrijwilligersvergoeding

Wanneer een vrijwilliger bij (semi)publieke instelling of charitatieve organisatie werkt, ontvangt hij vaak een vergoeding voor onkosten. Het komt wel voor dat de betrokken vrijwilliger vervolgens afziet van de vergoeding waar hij recht op heeft. Onder bepaalde voorwaarden wordt de vergoeding daarmee opeens een – fiscaal aftrekbare – gift aan de organisatie. Die voorwaarden zijn met ingang van 2012 in de fiscale wetgeving opgenomen, omdat hierover voor die tijd in de praktijk diverse discussies met de Belastingdienst plaatsvonden. Hierna gaan we verder in op de aftrekbaarheid van de gift voor de vrijwilliger.

Voorwaarden aftrekbaarheid

De gift is voor de vrijwilliger aftrekbaar in zijn aangifte inkomstenbelasting, als aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

  • de gift wordt gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en die organisatie blijft binnen de voorwaarden van de vrijwilligersregeling;
  • iemand kwalificeert als ‘vrijwilliger’; hij moet dus niet ‘bij wijze van beroep’ werken voor de betreffende ANBI;
  • de vrijwilliger ziet af van de vrijwilligersvergoeding;
  • de organisatie verklaart [bij voorkeur schriftelijk] dat de vrijwilliger recht heeft op de vergoeding;
  • de organisatie is bereid én in staat om de vergoeding uit te betalen aan de vrijwilliger;
  • de vrijwilliger kan aanspraak maken op die vergoeding en heeft de vrijheid daarover te beschikken.

Als een vrijwilliger besluit af te zien van een onkostenvergoeding en uw organisatie door de Belastingdienst is erkend als ANBI dan kunnen uw vrijwilligers dus een fiscaal voordeel behalen als zij afzien van hun vrijwilligersvergoeding. Wij zien niet in waarom niet ook vrijwilligers die zich inzetten voor een Steunstichting SBBI geen gebruik van deze aftrek zouden moeten kunnen maken, maar op grond van de wetstekst kan hierover wel twijfel bestaan.

Zoals blijkt uit de voorwaarden, speelt de liquiditeit van uw ANBI een rol bij de mogelijkheid voor de vrijwilliger om de geschonken vrijwilligersvergoeding af te kunnen trekken in zijn aangifte inkomstenbelasting. Als een ANBI onvoldoende geld in kas heeft om de vrijwilligersvergoeding uit te betalen, kan van giftenaftrek geen sprake zijn. Van aftrek kan enkel sprake zijn als zowel de vrijwilliger als de ANBI voldoen aan de gestelde eisen.

(Reis)kostenvergoeding

Ziet een vrijwilliger af van een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten, dan kunnen deze kosten ook beschouwd als aftrekbare gift. Hiervoor moet het wel gaan om kosten waarvan het algemeen aanvaardbaar is dat ze worden vergoed, zoals kosten voor het vervoer per auto. In dit geval gaat het dan om een vergoeding van € 0,19 per kilometer. Als de vrijwilliger geen vrijwilligersvergoeding en geen vergoeding voor de gemaakte kosten wil ontvangen, dan moet de vrijwilligersvergoeding eerst worden afgetrokken van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Alleen het meerdere aan daadwerkelijk gemaakte kosten kan dan worden opgevoerd als aftrekbare gift aan de ANBI waarvoor de vrijwilliger zich inzet.

Het in fiscaal aftrek kunnen brengen van een onkostenvergoeding waarvan de vrijwilliger afziet, laat natuurlijk onverlet dat de door deze vrijwilliger overigens nog gedane giften volgens de gebruikelijke fiscale regels voor aftrek in aanmerking komen.

Samenloop met culturele instelling

De wetgeving kent sinds 1 januari 2012 een zogenaamde multiplier voor giften aan ‘culturele’ ANBI’s. Bij het afzien van een vergoeding door de vrijwilliger van een culturele ANBI, kan het gebruik van de multiplier een rol spelen. Door de werking van de multiplier, geniet de vrijwilliger dan soms – onder overigens gelijkblijvende voorwaarden – een extra aftrek bij zijn gift aan de culturele instelling. Voor meer informatie over de werking van de multiplier zie hier.

VERDER heeft veel expertise in relatie tot de inzet en beloning van vrijwilligers door instellingen in de (semi)publieke sector. Graag gaan wij het gesprek met u aan over de fiscale mogelijkheden. Onze contactgegevens treft u hier.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen