Fiscale wijzigingen culturele sector

19 september 2013 - mr. Jos van BavelOp Prinsjesdag 2013 zijn diverse fiscale wetsvoorstellen gepubliceerd die in 2014 ingevoerd zullen worden, via het zogenoemde ‘belastingpakket 2014’. Het wetgevingsproces moet daarbij natuurlijk nog worden doorlopen en (kleine) wijzigingen zijn zeker nog niet uitgesloten. Toch kunnen wij op hoofdlijnen reeds de volgende voor uw culturele instelling meest relevante wijzigingen melden.

Bron van de onderstaand aangekondigde maatregelen is ofwel het ‘Belastingplan 2014’ ofwel het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2014’, samen ook wel het ‘Belastingpakket 2014’.

Loonheffingen

Wijzigingen Belastingplan 2014: afdrachtvermindering onderwijs definitief afgeschaft

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft. Zoals eerder al aangekondigd door het kabinet in haar regeerakkoord, wordt de afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs nu in het Belastingplan 2014 geregeld.

De afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs moet tot administratieve lastenverlichting leiden. Daarnaast bleek de belastingdienst niet goed in staat om bijvoorbeeld de kwaliteit van leerwerktrajecten te beoordelen.

De afdrachtvermindering onderwijs wordt vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat deze regeling uitvoeren. De subsidieregeling praktijkleren moet werkgevers stimuleren om praktijkleerplekken en werkleerplekken aan te bieden aan zij die leren en werken combineren. Het is de bedoeling dat voor de volgende groepen scholieren of onderzoekers subsidie kan worden gekregen:

  • mbo’ers in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  • hbo’ers in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving) die leren en werken combineren (duaal en deeltijd-hbo);
  • promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) of NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Via moties in de Tweede Kamer wordt overigens opgeroepen tot uitbreiding van de doelgroepen voor deze subsidieregeling, bijvoorbeeld met vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen. Deze moties zijn nog in behandeling. Het is de bedoeling dat de subsidieregeling praktijkleren uiterlijk 1 november 2013 bekend gemaakt wordt.

Werkkostenregeling

Het Belastingpakket 2014 zwijgt over de werkkostenregeling. De algemene verwachting was dat het ministerie van Financiën op Prinsjesdag bekend zou maken hoe de werkkostenregeling in de toekomst wordt ingevuld. Maar in het Belastingpakket 2014 is niets terug te vinden over de verwachte aanpassingen in de werkkostenregeling.

Eerder dit jaar publiceerde de staatssecretaris van Financiën de beleidsnotitie ‘Aan het werk met de werkkostenregeling’. Hierin werd een aantal mogelijkheden besproken tot verbetering van de werkkostenregeling. Het draagvlak voor de regeling zou daarmee groter moeten worden en ook vond er al een internetconsultatieronde plaats. Dit alles zou uiteindelijk moeten leiden tot een wetsvoorstel met aanpassingen in de werkkostenregeling. Hoewel dus verwacht, is hierover niets te lezen in het pakket aangekondigde fiscale maatregelen.

Wel is zeker dat de regeling zoals deze nu luidt blijft gelden, ten minste totdat er eventuele wijzigingen worden aangekondigd. Met één uitzondering: de verplichte invoering van de werkkostenregeling werd eerder al met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2015.

Vennootschapsbelasting

Wijzigingen Belastingplan 2014: aanpassingen investeringsregelingen EIA, MIA en Vamil

Met de introductie van de vennootschapsbelastingplicht per 1 januari 2012 voor veel culturele instellingen, hebben ook de fiscale investeringsregelingen aan belang gewonnen in deze sector. Relevant is daarmee op te merken dat de drempelbedragen voor de energie investeringsaftrek (EIA), MIA en Vamil worden verhoogd naar € 2.500.

Daarnaast is het kabinet voornemens mogelijke integratie van de MIA en de Vamil te onderzoeken. Gelet op de samenhang tussen de EIA, MIA en Vamil wordt thans ook aan de EIA een horizonbepaling gekoppeld. Deze drie regelingen zullen voor 1 januari 2019 geëvalueerd worden.

ANBI-status en giftenaftrek

Wijzigingen 2014 Overige fiscale maatregelen: Algemene Wet Rijksbelastingen – ANBI’s

Wederom een aanscherping van de ANBI-criteria. De integriteitsbepaling zoals die geldt ten aanzien van bestuurders van ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ wordt uitgebreid. Expliciet wordt bepaald dat ook een onherroepelijke veroordeling wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf waardoor de veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht, kan leiden tot weigering dan wel ontneming van de ANBI-status. De regelgeving omtrent de publicatieplicht waaraan ANBI’s per 1 januari 2014 moeten voldoen, maakt geen onderdeel uit van het Belastingpakket 2014. Meer informatie over deze publicatieplicht treft u hier.

Wijzigingen 2014 Overige fiscale maatregelen: Inkomstenbelasting – Giftenaftrek

Zoals eerder dit jaar al aangekondigd door de staatssecretaris van Financiën, wordt het mogelijk om zogenoemde ‘periodieke giften’ aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en bepaalde verenigingen met ten minste 25 leden, (onder voorwaarden) voortaan ook in aftrek te brengen indien deze in een onderhandse akte zijn overeengekomen. Voorheen moesten deze periodieke giften in een notariële akte worden vastgelegd om voor aftrek in aanmerking te komen.

Wijziging 2014 Overige fiscale maatregelen: Inkomsten- en vennootschapsbelasting – giftenaftrek.

Zoals eerder dit jaar al aangekondigd door de staatssecretaris van Financiën, wordt de multiplier voor de aftrek van giften aan ‘culturele instellingen’ met een jaar verlengd; zowel voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting. De maatregel loopt nu af op 1 januari 2018 in plaats van 1 januari 2017. De multiplier houdt kortweg in dat giften aan een culturele ANBI worden verhoogd met 25% voor de inkomstenbelasting en 50% voor de vennootschapsbelasting. Meer informatie over dit onderwerp treft u hier.

Onze dienstverlening

VERDER heeft expertise op het gebied van fiscale regelgeving voor (semi-)publieke instellingen, bijvoorbeeld in de sectoren zorg, onderwijs, cultuur, alsmede charitatieve instellingen en woningcorporaties. Graag gaan wij over het belang van de (voorgestelde) wijzigingen en de impact op uw organisatie het gesprek aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.