Fiscale wijzigingen zorgsector

23 september 2013 - mr. Jos van BavelOverzicht voornaamste aspecten

Op Prinsjesdag 2013 zijn diverse fiscale wetsvoorstellen gepubliceerd die in 2014 ingevoerd zullen worden, via het zogenoemde ‘belastingpakket 2014’. Het wetgevingsproces moet daarbij natuurlijk nog worden doorlopen en (kleine) wijzigingen zijn zeker nog niet uitgesloten. Toch kunnen wij op hoofdlijnen reeds de volgende voor uw zorginstelling meest relevante wijzigingen melden.

Bron van de onderstaand aangekondigde maatregelen is ofwel het ‘Belastingplan 2014’ ofwel het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2014’, samen ook wel het ‘Belastingpakket 2014’.

Btw

Wijziging Belastingplan 2014: btw integratieheffing vervalt

De btw-integratieheffing vervalt met ingang van 1 januari 2014. In dit verband is een overgangsregeling getroffen. Deze overgangsregeling houdt kortgezegd in dat de inkoop-btw, die tot en met 31 december 2013 in rekening is gebracht met het oog op een btw-belaste integratieheffing, in eerste instantie aftrekbaar is.

Voor zover het vervaardigde goed op of na 1 januari 2014 in gebruik wordt genomen voor btw-vrijgestelde prestaties, moet de in aftrek gebrachte inkoop-btw worden terugbetaald op basis van de btw-herzieningsregels. Btw die in rekening wordt gebracht vanaf 1 januari 2014 met betrekking tot een vervaardigd goed, is niet aftrekbaar voor zover het goed is bestemd voor btw-vrijgestelde prestaties.

De belangrijkste gevolgen in verband met het vervallen van de integratieheffing:

  • de eerste ingebruikneming heeft geen (positieve) invloed meer op de pro rata (aftrekpercentage voor btw op algemene kosten), aangezien er niet langer sprake is van een (fictieve) btw-belaste levering;
  • noodzaake tot herbeoordeling van fiscale adviezen inzake grondtransacties waarbij, zorginstellingen, woningcorporaties en andere ondernemers die van btw-heffing vrijgestelde activiteiten verrichten zijn betrokken;
  • het uitstellen van de ingebruikneming van onroerende zaken voor btw-vrijgestelde activiteiten zoals btw-vrije verhuur kan een belastingbesparing opleveren als op de grond geen btw drukt;
  • rekening houden met het feit dat voor zorginstellingen en woningstichtingen de aankoop van niet-btw-bouwterreinen en oude onroerende zaken vanuit fiscaal perspectief (weer) aantrekkelijk is;
  • per 1 januari 2014 geen btw-integratielevering meer speelt voor gemeneten bij het in erfpacht uitgeven van btw-bouwterreinen waarbij de vergoeding (de eenmalige betaling c.q. de contante waarde van de canons) minder bedraagt dan de waarde in het economisch verkeer;
  • herzien van reeds opgestelde btw-schadeberekeningen bij onroerende zaken die na 1 januari 2014 in gebruik worden genomen voor btw-vrijgestelde verhuur.

Wij adviseren woningcorporaties, zorginstellingen en huisvesters om de fiscale gevolgen van (geplande) nieuwbouwprojecten en grondtransacties (opnieuw) te inventariseren. Fiscale overwegingen die aan de transacties ten grondslag hebben gelegen kunnen als gevolg van het vervallen van de btw-integratielevering achterhaald zijn.

Wijziging Belastingplan 2014: Personenalarmering

De btw-vrijstelling voor personenalarmeringsdiensten, die onder andere geldt voor niet-winstbeogende bejaardenoorden, wordt met ingang van 1 januari 2014 beperkt tot uitsluitend bewoners van de instelling. Verlening van deze diensten verricht aan anderen dan bewoners van de instelling vallen dus niet langer onder de vrijstelling. Of met ‘eigen bewoners’ van de instelling uitsluitend geïndiceerde, ‘intramurale’ bewoners worden bedoeld is vooralsnog de vraag. Wij volgen de behandeling van het Belastingplan 2014 uiteraard met extra belangstelling op dit punt.

Loonheffingen

Wijzigingen Belastingplan 2014: afdrachtvermindering onderwijs definitief afgeschaft

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft. Zoals eerder al aangekondigd door het kabinet in haar regeerakkoord, wordt de afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs nu in het Belastingplan 2014 geregeld.

De afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs moet tot administratieve lastenverlichting leiden. Daarnaast bleek de belastingdienst niet goed in staat om bijvoorbeeld de kwaliteit van leerwerktrajecten te beoordelen.

De afdrachtvermindering onderwijs wordt vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat deze regeling uitvoeren. De subsidieregeling praktijkleren moet werkgevers stimuleren om praktijkleerplekken en werkleerplekken aan te bieden aan zij die leren en werken combineren. Het is de bedoeling dat voor de volgende groepen scholieren of onderzoekers subsidie kan worden gekregen:

  • mbo’ers in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  • hbo’ers in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving) die leren en werken combineren (duaal en deeltijd-hbo);
  • promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) of NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Via moties in de Tweede Kamer wordt overigens opgeroepen tot uitbreiding van de doelgroepen voor deze subsidieregeling, bijvoorbeeld met vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen. Deze moties zijn nog in behandeling. Het is de bedoeling dat de subsidieregeling praktijkleren uiterlijk 1 november 2013 bekend gemaakt wordt.

Werkkostenregeling

Het Belastingpakket 2014 zwijgt over de werkkostenregeling. De algemene verwachting was dat het ministerie van Financiën op Prinsjesdag bekend zou maken hoe de werkkostenregeling in de toekomst wordt ingevuld. Maar in het Belastingpakket 2014 is niets terug te vinden over de verwachte aanpassingen in de werkkostenregeling.

Eerder dit jaar publiceerde de staatssecretaris van Financiën de beleidsnotitie ‘Aan het werk met de werkkostenregeling’. Hierin werd een aantal mogelijkheden besproken tot verbetering van de werkkostenregeling. Het draagvlak voor de regeling zou daarmee groter moeten worden en ook vond er al een internetconsultatieronde plaats. Dit alles zou uiteindelijk moeten leiden tot een wetsvoorstel met aanpassingen in de werkkostenregeling. Hoewel dus verwacht, is hierover niets te lezen in het pakket aangekondigde fiscale maatregelen.

Wel is zeker dat de regeling zoals deze nu luidt blijft gelden, ten minste totdat er eventuele wijzigingen worden aangekondigd. Met één uitzondering: de verplichte invoering van de werkkostenregeling werd eerder al met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2015.

Vennootschapsbelasting

Wijzigingen Belastingplan 2014: Fiscale beleggingsinstelling

Diverse zorginstellingen houden een 100%-deelneming in een vennootschap die de fiscale status van ‘fiscale beleggingsinstelling’ geniet. De enkele verhuur van woningen kan zodoende bijvoorbeeld effectief tegen 0% belast blijven. Bezwaarlijk zijn daarbij praktisch vaak de strikte fiscale voorwaarden die bij dit fiscale regime horen. Daarin komt nu enige ruimte. Een fiscale beleggingsinstelling (FBI) mag vanaf 1 januari 2014 voortaan onder voorwaarden enige ‘bijkomstige activiteiten’ verrichten die dienstbaar zijn aan de exploitatie van haar (indirect) verhuurde vastgoed zonder dat dit toepassing van haar bijzondere fiscale FBI-regime frustreert. Onder ‘bijkomstige activiteiten’ kunnen bijvoorbeeld verstaan worden het verzorgen van bepaalde facilitaire diensten aan huurders, zoals schoonmaakdiensten en het verzorgen van de catering.

Wijzigingen Belastingplan 2014: aanpassingen investeringsregelingen EIA, MIA en Vamil

Voortaan komen ook bedrijfsmatige – vennootschapsbelastingplichtige – verhuurders van woonruimte voor het saneren van asbest in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen in aanmerking voor de milieuinvesteringsaftrek (MIA). Momenteel staat deze faciliteit niet open voor investeringen in ruimten die dienen voor bewoning.  De drempelbedragen voor de energie investeringsaftrek (EIA), MIA en Vamil worden verhoogd naar € 2.500.

Daarnaast is het kabinet voornemens mogelijke integratie van de MIA en de Vamil te onderzoeken. Gelet op de samenhang tussen de EIA, MIA en Vamil wordt thans ook aan de EIA een horizonbepaling gekoppeld. Deze drie regelingen zullen voor 1 januari 2019 geëvalueerd worden.

Zorgvrijstelling

Het Belastingpakket 2014 zwijgt over de eerder aangekondigde nadere wijziging(en) in de subjectieve vrijstelling voor zorginstellingen (ook wel ‘zorgvrijstelling‘). Wij verwachten deze wijziging daarmee niet eerder dan 2015, mogelijk gecombineerd ook met een wetswijziging ter zake van de belastingplicht van overheidslichamen.

ANBI-status en giftenaftrek

Wijzigingen 2014 Overige fiscale maatregelen: Algemene Wet Rijksbelastingen – ANBI’s

Wederom een aanscherping van de ANBI-criteria. De integriteitsbepaling zoals die geldt ten aanzien van bestuurders van ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ wordt uitgebreid. Expliciet wordt bepaald dat ook een onherroepelijke veroordeling wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf waardoor de veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht, kan leiden tot weigering dan wel ontneming van de ANBI-status. De regelgeving omtrent de publicatieplicht waaraan ANBI’s per 1 januari 2014 moeten voldoen, maakt geen onderdeel uit van het Belastingpakket 2014. Meer informatie over deze publicatieplicht treft u hier.

Wijzigingen 2014 Overige fiscale maatregelen: Inkomstenbelasting – Giftenaftrek

Zoals eerder dit jaar al aangekondigd door de staatssecretaris van Financiën, wordt het mogelijk om zogenoemde ‘periodieke giften’ aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en bepaalde verenigingen met ten minste 25 leden, (onder voorwaarden) voortaan ook in aftrek te brengen indien deze in een onderhandse akte zijn overeengekomen. Voorheen moesten deze periodieke giften in een notariële akte worden vastgelegd om voor aftrek in aanmerking te komen.

Onze dienstverlening

VERDER heeft expertise op het gebied van fiscale regelgeving voor (semi-)publieke instellingen, bijvoorbeeld in de sectoren zorg, onderwijs, cultuur, alsmede charitatieve instellingen en woningcorporaties. Graag gaan wij over het belang van de (voorgestelde) wijzigingen en de impact op uw organisatie het gesprek aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.