Belastingplicht sportvereniging

23 juni 2014 - mr. Jos van BavelSportverenigingen houden zich vaak primair bezig met het bevorderen van bepaalde sportbeoefening, al dan niet voor hun leden. Als middel om dit doel te dienen, moet een amateur sportvereniging veelal financiële bijdragen verwerven. Contributies, donaties, sponsorgelden en kantine-opbrengsten kunnen daarin voorzien. Van een streven naar winst is uiteraard geen sprake, maar toch kan het zo zijn dat de Belastingdienst haar deel van een behaald exploitatieoverschot opeist.

Wil van vennootschapsbelastingplicht sprake zijn bij een (amateur) sportvereniging, dan moet eerst komen vast te staan dat de sportvereniging een onderneming drijft. Essentieel kenmerk van een ‘onderneming’ binnen een vereniging, is de aanwezigheid van een winststreven, al dan niet geobjectiveerd.

Over de aanwezigheid van een winststreven en belastingplicht bij verenigingen en stichtingen is in 2005 (alweer enige tijd terug dus) beleid uitgevaardigd. Daaruit blijkt dat als een sportvereniging bij haar deelname aan het maatschappelijke verkeer met het geheel van haar activiteiten als eenheid naar buiten treedt, ook het geheel van die activiteiten moet worden beoordeeld op de aanwezigheid van een winststreven. Indien een behaald exploitatieoverschot statutair en feitelijk uitsluitend moet worden aangewend voor de primaire (sport)activiteit, dan is er fiscaal geen sprake van een winststreven.

Kantine-exploitatie

Als de exploitatie van een kantine door de sportvereniging niet als onlosmakelijk onderdeel van het geheel van de activiteiten van de sportvereniging kan worden beschouwd, dan kwalificeert die activiteit vaak als het drijven van een onderneming. Toch wordt een winststreven (en daarmee de belastingplicht voor de sportvereniging) geacht afwezig te blijven, onder de volgende voorwaarden:

 • de kantine-exploitatie vormt een normale nevenactiviteit van de sportvereniging;
 • buiten het gebruik van de kantine voor het verenigingsleven in besloten kring, vindt openstelling van de kantine slechts plaats in rechtstreeks verband (ook qua tijdsduur) met de sportieve activiteiten van de vereniging. In afwijking hiervan mag de kantine ook zijn geopend in rechtstreeks verband (ook qua tijdsduur) met de sportieve activiteiten van derden, mits:
  a) de sportieve activiteiten overeenkomen of sportaccommodatie daartoe is ingericht;
  b) openstelling voortvloeit uit verplichtingen van sportvereniging naar eigenaar/verhuurder;
  c) openstelling maximaal 12 dagen per jaar plaatsvindt, en
  d) de openstelling 1 uur voor begin en na einde van de sportieve activiteiten van derden begint respectievelijk stopt;
 • noch de kantine, noch de daartoe behorende (delen van de) inventaris worden al dan niet tegen vergoeding ter beschikking gesteld van derden. De voornoemde uitzonderingen gelden ook voor deze voorwaarde;
 • het exploitatieresultaat zowel statutair als feitelijk uitsluitend wordt aangewend voor de primaire activiteit van de sportvereniging.

Een sportvereniging wordt geacht aan deze voorwaarden voor kantine-exploitatie te voldoen, indien ze handelt conform het Model Bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ van NOC/NSF. Binnen die grenzen is geen sprake van belastingplicht van een sportvereniging.

Wanneer, ondanks de speciale voorwaarden voor kantine-exploitatie bij sportverenigingen, toch (structureel) sprake is van overschotten – bijvoorbeeld als gevolg van fondsenwerving of ‘sponsoring‘ – dan bestaat er nog één uitweg voor vennootschapsbelastingplicht. Sinds 2012 is uw sportvereniging namelijk subjectief vrijgesteld van vennootschapsbelasting, indien het fiscale resultaat van deze vereniging maximaal € 15.000 op jaarbasis bedraagt, ofwel maximaal € 75.000 over het jaar en de vier voorgaande jaren tezamen. Verliesjaren worden daarbij fiscaal op ‘nihil’ gesteld. Van belastingplicht van een sportvereniging is met toepassing van deze vrijstelling ook geen sprake, hoewel dan wél een onderneming onderkend moet worden.

Vrijwilligers

Veelal is een groot deel van een batig exploitatiesaldo bij een sportvereniging te danken aan de inzet van vrijwilligers. Het is uiteraard niet de bedoeling om die ‘winst’ te laten belasten. De wetgeving keurt daarom goed dat de inzet van vrijwilligers bij het bepalen van het fiscale resultaat van de sportvereniging – tot een bepaald bedrag en onder bepaalde voorwaarden – in mindering wordt gebracht. Naar zijn aard heeft deze aftrek een (beperkt) effect op (potentiële) concurrentie met derden. Ter voorkoming van concurrentieverstoring kunnen bepaalde ‘lichamen of groepen lichamen of activiteiten’ worden uitgezonderd van deze aftrek, maar de wetgever heeft van deze mogelijkheid in uitvoerend beleid nog geen gebruik gemaakt. Tot slot is met ingang van 2012 de vennootschapsbelastingpositie van een sportvereniging voor het belastingvrij kunnen uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding aan de vrijwilligers van die sportvereniging niet langer relevant.

Tegenprestatie bij schenking

Wij zien vaak dat (sport)verenigingen ‘iets’ terug willen doen voor hun donateurs of ‘sponsoren’. Dat vraagt om aandacht, omdat zo’n tegenprestatie ongewenste fiscale gevolgen kan hebben. Bij grote financiële belangen adviseren wij om hierover vooraf afstemming te zoeken met de Belastingdienst. Zo voorkomt u fiscale verrassingen en tegenvallers bij een boekenonderzoek.

Overige fiscaliteit / (exploitatie)stichting

De vraag of een sportvereniging vennootschapsbelastingplichtig is, is niet maatgevend voor belasting- en inhoudingsplicht op het gebied van bijvoorbeeld btw, loonheffingen of schenkbelasting. Voor die toetsen gelden eigen criteria. Wanneer vanuit btw-optiek naast de sportvereniging wordt gewerkt met een (exploitatie)stichting, geldt uiteraard dat zowel deze stichting als de sportvereniging hun eigen fiscale positie moeten bewaken. Er gaan momenteel geruchten dat vooral de btw-positie van een exploitatie stichting sterk gaat wijzigen ten gevolge van de introductie van een btw-vrijstelling.

Onze dienstverlening

VERDER heeft veel ervaring met de fiscale positie en de belastingplicht van sportverenigingen. Graag informeren wij u over de fiscale plichten en mogelijkheden van uw sportvereniging. Graag gaan we hierover een gesprek aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.