+31 30 2084100
Bellen

Beloning commissaris en toezichthouder

26 juni 2013 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Als de Eerste Kamer akkoord gaat, treedt met ingang van 1 januari 2016 de ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ (‘Wdba’) in werking. Deze wet gaat de alom bekende ‘Verklaring Arbeidsrelatie’ en daarmee ontwikkelde VAR-stelsel vervangen.

De in het kader van de Wdba te ontwikkelen en door de Belastingdienst vooraf goedgekeurde modelovereenkomsten gaan als ‘standaard’ gelden. Een nieuwe standaard om vrijwaring te verkrijgen voor het inhouden en afdragen van loonheffingen. De tijd die resteert tot 1 januari 2016 dient door veel organisaties in ieder geval te worden gebruikt om de werkwijze en de processen aan te passen. Contracten met opdrachtnemers moeten mogelijk worden aangepast of opnieuw worden beoordeeld.

Een groep waarmee u in ieder geval beter het overleg aangaat, zijn de bij uw organisatie betrokken commissarissen of toezichthouders. Ter zake van hun toezichthoudende werkzaamheden konden zij tot en met 2015 ontkomen aan inhoudingsplicht bij uw organisatie door een geldige VAR met kwalificatie ‘winst uit onderneming’ (wuo) of ‘directeur groot-aandeelhouder’ (dga) te overleggen. Deze mogelijkheid verdwijnt met ingang van 2016. De nieuwe wetgeving voorziet daarbij niet in een overgangsregeling (of naar onze verwachting hooguit zéér tijdelijk, al naar gelang de verdere parlementaire behandeling).

Fictieve dienstbetrekking

Op basis van een fictiebepaling in de Wet op de loonbelasting 1964 wordt de arbeidsrelatie van een commissaris of toezichthouder (hierna ook: ‘commissaris’) aangemerkt als dienstbetrekking voor de loonbelasting, de volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op de beloning voor zijn/haar toezichthoudende werkzaamheden moet een organisatie dus loonheffingen inhouden en werkgeversbijdrage Zvw afdragen. De fictie geldt niet voor de werknemersverzekeringen.

De fictie kan tot en met 2015 opzij worden geschoven wanneer een commissaris jaarlijks (!) een correcte VAR-wuo of VAR-dga overlegt aan de organisatie waarop het toezicht wordt uitgeoefend. Met de invoering van de Wdba komt het VAR-stelsel te vervallen. In verhouding tot de VAR, geeft een goedgekeurde modelovereenkomst weliswaar vertrouwen over de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie, maar zij geeft géén uitzondering op de inhoudingsplicht. Met behulp van een modelovereenkomst kan de fictieve dienstbetrekking van een commissaris dus niet worden voorkomen.

Als de Wdba in de huidige vorm wordt goedgekeurd, moeten commissarissen en toezichthouders daardoor altijd in de loonadministratie worden opgenomen. De inhoudingsplichtige moet op de commissarisbeloning altijd loonheffing inhouden en afdragen.

Uitzondering denkbaar?

Voor de commissaris die werkt vanuit een besloten vennootschap geldt niettemin een mogelijke uitzondering. Met een beroep op de zogeheten ‘doorbetaaldloonregeling’ zou de inhoudingsplicht voor hem of haar kunnen worden verlegd naar diens besloten vennootschap. Eventuele vergoedingen en verstrekkingen komen op deze manier bijvoorbeeld niet ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling van de inhoudingsplichtige.

Voor een beroep op deze uitzondering zal wel (vóóraf) een schriftelijk verzoek moeten worden gedaan bij de Belastingdienst. Zonder een schriftelijk akkoord van de Belastingdienst op toepassing van de doorbetaaldloonregeling (of uiteraard bij gebrek aan commissarissen of toezichthouders die werken vanuit een besloten vennootschap), is geen uitzondering op de hoofdregel mogelijk en moet een fictief dienstverband worden onderkend. Aan inhoudingsplicht is dan niet te ontkomen.

Naar onze ervaring overigens hebben weining commissarissen een besloten vennootschap die (ook statutair) kwalificeert voor toepassing van de doorbetaaldloonregeling.

Actie vóór 2016

Inhoudingsplichtigen met commissarissen of toezichthouders zullen deze betrokken personen moeten identificeren als werknemers. De organisaties moeten daarmee voor deze commissarissen tijdig beschikken over een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een opgaaf van hun gegevens voor de loonheffingen.

Gevolgen nieuwe regelgeving

Voor wat betreft de btw-positie van de commissaris of toezichthouder brengt de vervanging van het VAR-stelsel geen verandering. De commissaris blijft derhalve regulier btw-ondernemer. De door de commissaris verschuldigde btw wordt periodiek op aangifte voldaan ofwel vindt bij hem of haar de ‘kleine ondernemersregeling’ toepassing.

Na inhouding en afdracht van de loonheffing en de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet, betaalt een organisatie haar commissaris het restant van diens beloning uit met de verschuldigde btw. De commissaris verrekent de ingehouden loonheffing (die ook vermeld staat op de jaaropgave) als voorheffing in zijn of haar aangifte inkomenstenbelasting.

Indien de commissaris voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt beschouwd, dan kan de commissaris gebruik blijven maken van de ondernemersfaciliteiten (zoals zelfstandigenaftrek). Onze verwachting is wel dat de inkomstenbelastingpositie van de commissaris (ondernemer, resultaatgenieter) zich de komende jaren op een verhoogde belangstelling van de Belastingdienst mag gaan verheugen.

Onze dienstverlening

Heeft uw organisatie commissarissen of toezichthouders? En genieten zij een beloning voor hun inzet? Om het ontstaan van fiscale risico’s te voorkomen, is het van belang nog in 2015 actie te nemen. Wij adviseren over de fiscale positie van ondernemingen en instellingen, ook in relatie tot de fiscale positie van hun toezichthouders.

Graag helpen wij u bij het wegnemen van obstakels in de fiscale regelgeving en het behoud van rendement. Voor een vrijblijvend verkennend gesprek, neemt u contact met ons op. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen