Bestedingsreserve

25 april 2012 - mr. Jos van BavelDe bestedingsreserve is een fiscale faciliteit die in het leven is geroepen om een knelpunt voor culturele instellingen en bepaalde stichtingen of verenigingen op te lossen. Stichtingen of verenigingen die een algemeen maatschappelijk belang of een sociaal belang behartigen hebben daar geld voor nodig. Soms kwalificeren de activiteiten die dat geld moeten opleveren als het ‘drijven van een onderneming’. Zo’n stichting of vereniging raakt daardoor onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting.

Omdat voor de onderneming ook bedrijfsmiddelen nodig zijn, moet een deel van het behaalde (fiscale) resultaat worden gebruikt voor (vervangings-)investeringen. Met de bestedingsreserve wordt voorkomen dat over behaalde winst eerst vennootschapsbelasting betaald moet worden, waarna uit het nettorendement investeringen bekostigd kunnen worden. De bestedingsreserve leidt er toe dat onder voorwaarden voor een bepaalde periode ‘belastingvrij’ kan worden gespaard. De dotatie aan de bestedingsreserve kan namelijk ten laste van de fiscale winst worden gebracht. Met de dotatie aan een bestedingsreserve wordt geen afstel van belastingheffing bereikt, maar slechts uitstel.

Voorwaarden

De bestedingsreserve kan enkel worden benut als een sociaal belang behartigende vereniging of stichting haar winst hoofdzakelijk behaalt met behulp van vrijwilligers. Daarnaast kunnen ook culturele instellingen de bestedingsreserve gebruiken. De bestedingsreserve kan gevormd worden tot vermindering van bepaalde kosten en slechts zolang het voornemen bestaat die kosten te maken.

Het moeten kosten zijn voor, in het jaar of in de volgende vijf jaren, te verrichten uitgaven ter zake van de aanschaf, voortbrenging of verbetering van bedrijfsmiddelen. Ofwel uitgaven ter zake van projecten.

Kosten voor uitgaven aan onroerende zaken die bestemd zijn om direct of indirect hoofdzakelijk, al dan niet kortstondig, ter beschikking te worden gesteld aan derden zijn uitgezonderd bij de vorming van de bestedingsreserve. De kosten voor uitgaven aan andere bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor de verhuur aan derden worden niet uitgezonderd bij de vorming van een bestedingsreserve.

Uiterlijk in het vijfde jaar na het jaar waarin de bestedingsreserve is ontstaan, valt deze vrij en wordt deze derhalve tot de fiscale winst gerekend. Alle reden dus om de met de bestedingsreserve te bestrijden uitgaven ook te maken binnen de genoemde vijfjaarsperiode. Op de termijn waarbinnen de bestedingsreserve moet worden aangewend bestaan twee mogelijkheden tot verlenging, namelijk:

  • indien uit de aard van de uitgaven voortvloeit dat een langere periode is vereist;
  • indien aan de uitgave een begin van uitvoering is gegeven binnen de vijfjaarstermijn, maar waarbij verdere uitvoering is vertraagd door bijzondere omstandigheden.

Dotatie niet relevant voor subjectieve vrijstelling

De dotatie aan de bestedingsreserve kan ten laste van de fiscale winst worden gebracht. De bestedingsreserve wordt echter uitdrukkelijk niet meegewogen bij het bepalen van de fiscale winstdrempel van artikel 6. Daardoor kan het belastbaar bedrag van een stichting of vereniging lager zijn dan de winstdrempel van € 15.000 en kan toch de subjectieve vrijstelling niet van toepassing zijn. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

Stel dat een stichting met haar onderneming een exploitatieoverschot behaalt van € 80.000 (fiscale winst). Deze stichting werkt met behulp van vrijwilligers en voldoet aan de overige vereisten aan de bestedingsreserve. Het bestuur besluit van het resultaat € 70.000 te doteren aan een bestedingsreserve voor een bepaald project. De dotatie aan de bestedingsreserve is niet van invloed op de toets van het fiscale resultaat. Omdat de winstdrempel van artikel 6 wordt overschreden, is die subjectieve vrijstelling niet van toepassing en moet de stichting regulier aangifte vennootschapsbelasting doen. Voor de berekening van het belastbare bedrag over het jaar is de dotatie uiteraard wel van belang, dit wordt vastgesteld op € 10.000. Met deze werkwijze komt goed tot uitdrukking dat met de bestedingsreserve directe heffing over € 70.000 wordt voorkomen.

Onze dienstverlening

VERDER Fiscaal Specialisten heeft expertise op het gebied van de toepassing van de bestedingsreserve door stichtingen, verenigingen en culturele instellingen. Graag informeren wij uw instelling over de mogelijkheid gebruik te maken van de bestedingsreserve en de fiscale gevolgen. We gaan hierover graag het gesprek met u aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER Fiscaal Specialisten gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.