+31 30 2084100
Bellen

Bezwaar 16% crisisheffing hoge lonen

18 april 2013 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Tijdig bezwaar tegen 16% crisisheffing hoge lonen

Als onderdeel van het zogenoemde Lenteakkoord heeft het kabinet op 25 mei 2012 een tijdelijke “crisisheffing hoge lonen” in de loonbelasting aangekondigd. Het gaat om een heffing van 16% naast de reguliere loonbelasting. De heffing moest in de loonaangifte over maart 2013 worden verwerkt en is verschuldigd voor zover het loon (inclusief bonussen en auto van de zaak) van een werknemer in 2012 dat meer dan € 150.000 bedroeg. Doordat het een eindheffing betreft, is de werkgever de heffing verschuldigd.

Ondanks dat bij de invoering van deze crisisheffing uitdrukkelijk is gesteld dat het om een éénmalige maatregel ging, is inmiddels duidelijk geworden dat de regering de crisisheffing in 2014 (‘eenmalig’) wil continueren. De basis voor de heffing zal in 2014 het fiscale loon uit tegenwoordige dienstbetrekking over het jaar 2013 zijn.

Relevante jurisprudentie

Op 19 februari 2013 is een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd over de 30% eindheffing die verschuldigd is over excessieve vertrekvergoedingen. Het hof komt in deze uitspraak tot de conclusie dat deze heffing in strijd is met het artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens omdat er (materieel) een terugwerkende kracht uitgaat van deze wetgeving waar geen of onvoldoende rechtvaardiging voor bestaat. Mogelijk geldt hetzelfde voor de “crisisheffing hoge lonen”. Immers, deze wetgeving is in op 25 mei 2012 aangekondigd en werkt terug tot 1 januari 2012. De jurisprudentie op dit punt is nog niet volledig uitgekristalliseerd.

Advies

Wij adviseren iedere werkgever die in maart 2013 de crisisheffing heeft afgedragen, bezwaar aan te tekenen tegen deze heffing. In het bezwaarschrift kan ter behoud van rechten worden verzocht het bezwaar aan te houden tot het moment waarop duidelijk is of de crisisheffing in strijd is met Europese regelgeving.

Tijdig bezwaar maken

Het bezwaar moet worden gemaakt binnen zes weken na betaling van de afdracht van de belasting. Betaling van de maandaangifte maart 2013 moet in de regel plaatsvinden binnen een maand na afloop van de periode, dus voor 30 april 2013. Betaalt u de aangifte maart bijvoorbeeld op 26 april 2013, dan heeft u dus nog zes weken om bezwaar te maken: tot 7 juni 2013.

VERDER assisteert u graag bij het opstellen en indienen van het benodigde bezwaarschrift. Vraagstukken over de fiscale behandeling van beloningen van bestuurders en toezichthouders en de toepassing van de eindheffingsregeling, rekentVERDER tot haar expertise. Graag gaan we met u vrijblijvend een gesprek aan over de (fiscale) aandachtspunten bij het belonen van de arbeid binnen uw organisatie. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen