Toepassing van de Concernregeling WKR bij stichtingen

24 augustus 2015 - mr. Jos van BavelDe concernregeling in de werkkostenregeling (WKR) biedt concerns een soort collectieve vrije ruimte. Daarmee ontstaat een (administratief en) financieel voordeel als aan de voorwaarden van de concernregeling wordt voldaan. Van belang daarbij is te constateren dat alle binnen het concern deelnemende inhoudingsplichtigen gedurende het gehele kalenderjaar deel moeten uitmaken van het concern. Daarmee komt de nadruk te liggen op de situatie per 1 januari van enig jaar.

In onze nieuwsbrief uit september 2014 schetsten wij de verwachting dat de met ingang van 2015 geïntroduceerde ‘concernregeling’ binnen de werkkostenregeling (WKR) ook voor inhoudingsplichtige stichtingen en verenigingen zou worden opengesteld.

Duidelijkheid eind 2014

Eerst met de publicatie in de Staatscourant op 30 december 2014 van wijzigingen in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 is (formeel) duidelijk geworden hoe de wetgever non-profitinstellingen toegang biedt tot de concernregeling.

Anders dan aansluiting zoeken bij reeds bekende fiscale regelgeving uit bijvoorbeeld de sfeer van de loonheffingen (samenhangende groep inhoudingsplichtigen) of omzetbelasting (fiscale eenheid btw), introduceert de wetgever een verwevenheidseis voor stichtingen welke toegang tot de concernregeling biedt.

Verwevenheid

Artikel 8.4b, lid 2, Uitvoeringsregeling loonheffingen 2011 bepaalt met ingang van 1 januari 2015 wanneer er sprake is van verwevenheid in financieel, organisatorisch en economisch opzicht tussen inhoudingsplichtige stichtingen als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964.

Hieruit blijkt dat voor de vaststelling van de verwevenheid allereerst is vereist dat in de statuten is vastgelegd dat het bestuur van een van de deelnemende stichtingen de bestuursleden van de andere in dezelfde eenheid opererende stichtingen benoemt of een bindende voordracht voor benoeming van die bestuursleden doet. Tevens is voor de vaststelling van de verwevenheid vereist dat in de statuten is vastgelegd dat bij vereffening als gevolg van faillissement of opheffing (ook wel: ‘liquidatie’) van een deelnemende stichting het vermogen van die stichting wordt overgedragen aan een van de andere in dezelfde eenheid opererende stichtingen.

De publicatiedatum van het nieuwe uitvoeringsbeleid brengt met zich dat veel instellingen in de sectoren van met name zorg en onderwijs in 2015 niet tijdig (want niet op 1 januari) hebben kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Daarmee is voor 2015 het potentiële voordeel verloren gegaan dat de regelgeving beoogt te bieden.

Actie nemen in aanloop naar 2016

Indien een concern met stichtingen dit voordeel in 2016 wil benutten, dan zullen daartoe veelal nog in 2015 statutaire aanpassingen noodzakelijk zijn. De stichtingen moeten daarbij bedacht zijn op de mogelijke gevolgen voor hun fiscale status als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Bijvoorbeeld aan de formulering van de statutaire bepalingen inzake het liquidatiesaldo van ANBI’s komt immers voortaan ook belang toe in het kader van de concernregeling.

Voor verenigingen die (al dan niet met stichtingen of andere rechtspersonen) onderdeel uitmaken van een concern is in de regelgeving geen aparte voorziening getroffen. Op basis van de overwegingen die aan de regelgeving ten grondslag liggen, komt ons dat vreemd voor. Wij zien voor dit fiscale onderscheid geen rechtvaardiging.

Conclusie

In de formele eisen aan de toepassing van de concernregeling WKR bij niet-winst-beogende instellingen en organisaties, schuilt naar onze mening een (te) hoge drempel. De wijze waarop de concernregeling voor stichtingen toegankelijk is gemaakt, noopt tot actie om met ingang van 2016 gebruik te kunnen maken van deze regeling. Wij adviseren tijdig te (laten) beoordelen of het voor uw organisatie noodzakelijk en voordelig is om nog in 2015 statutaire wijzigingen door te voeren. Houd daarbij rekening met de diverse gremia die hierbij inspraak kunnen hebben, de fiscale positie van uw instelling en de agenda van de notaris.

Onze dienstverlening

Wenst uw stichting met ingang van 2016 gebruik te maken van de concernregeling binnen de werkkostenregeling? Graag helpen wij uw instelling bij het realiseren van het voordeel dat de concernregeling biedt, terwijl uw verdere fiscale positie behouden blijft. Voor een vrijblijvend verkennend gesprek, neemt u contact met ons op. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.