Download gratis whitepaper

Sinds 1 januari 2012 worden algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en in het bijzonder culturele instellingen fiscaal ‘gestimuleerd’ met bijzondere regelgeving. Culturele instellingen moesten daarmee ondernemender, innovatiever en minder afhankelijk worden van de overheid. Een groter deel van hun inkomsten moeten zij dus zelf verwerven door zich meer te richten op hun publiek.

Cultuur

Houdt uw instelling zich bezig met beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, (musea, monumenten, archieven), dans, film, letteren, muziek, muziektheater, theater, nieuwe media of vormgeving? Het is dan mogelijk dat u de wetgeving uw instelling fiscaal voordeel kan bieden. Een indicatie voor fiscale erkenning als ‘culturele instelling’ ligt in het antwoord op de vraag of uw instelling is aangesloten bij relevante brancheorganisaties en/of dat een instelling in aanmerking komt voor subsidies op cultureel gebied.

Fiscaal voordeel

Zoals opgemerkt, biedt de fiscale regelgeving voordeel voor culturele instellingen. Voordeel dat uiteraard verbonden is aan voorwaarden. Het voordeel voor culturele ANBI’s bestaat tot 2018 bijvoorbeeld in fondsenwerving door een fictieve ‘aftrekbonus’ in de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting genaamd: ‘multiplier’. Ook de omzetbelasting (btw) biedt voordeel aan culturele instellingen met specifieke vrijstellingen en toepassing van het lage tarief (6%). Meer informatie over btw-heffing bij culturele instellingen vindt u hier.

In de vennootschapsbelasting wordt culturele instellingen de faciliteit geboden om te kiezen voor integraal ondernemerschap en integrale vennootschapsbelastingplicht. Exploitatietekorten op culturele activiteiten kunnen hierdoor fiscaal effectief in aftrek worden gebracht. Binnen de vennootschapsbelasting wordt culturele instellingen ook de faciliteit geboden van de ‘bestedingsreserve‘. Anders dan reguliere ANBI’s kunnen culturele ANBI’s hierdoor de heffing van winstbelasting langdurig uitstellen. Soms zelfs afstellen.

De werking van de algemene subjectieve vrijstelling biedt culturele instellingen tot slot de mogelijkheid om geheel niet belasting- en aangifteplichtig te worden. Dat klinkt voordelig, maar is het helaas niet altijd omdat daarmee ook heffingsgevolgen voor het verleden gepaard kunnen gaan.

Onze dienstverlening

Maakt uw culturele instelling winst of heeft zij althans structureel een batig exploitatiesaldo? Of is uw culturele instelling voornemens meer commerciële activiteiten te ontplooien en/of zoekt zij met nieuwe werkzaamheden naar nieuwe inkomsten? Het is dan zaak de fiscale positie van uw instelling te bewaken en tijdig passend advies in te winnen. Uiteraard zijn wij u daarbij graag van dienst met maatwerk en een passend advies. Meer algemene informatie over de fiscale positie van culturele instellingen, leest u in ons whitepaper over dit onderwerp.

Contact

VERDER heeft expertise op het gebied van fiscale regelgeving voor culturele instellingen. Graag informeren wij u over het belang, de optimale vorm en de oplossingen voor uw culturele instelling. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.