Fiscaal fondswervende instelling

25 januari 2013 - mr. Jos van BavelDe fiscaal fondswervende instelling (FFI) maakt gebruik van fiscale regels waardoor haar heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Deze regels voor fiscaal fondswervende instellingen vormen daarmee een mogelijkheid om te besparen op belastingheffing en het rendement van een organisatie te verhogen.

De fiscaal fondswervende instelling houdt zich zelf niet bezig met het het behartigen van een algemeen maatschappelijk belang. In plaats daarvan vergaart de fiscaal fondswervende instelling de financiële middelen om daarmee instellingen die het algemeen nut beogen (ANBI’s) te ondersteunen. De fiscaal fondswervende instelling keert de verworven gelden dan uit aan de ANBI.

FFI-aftrek

Als de fiscaal fondswervende instelling zelf onderworpen is aan de heffing van vennootschapsbelasting, kunnen de uitgekeerde gelden – onder voorwaarden – volledig worden afgetrokken. Per saldo kan hiermee bereikt worden dat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. De aftrek kan niet leiden tot een verlies, waarmee de aftrek is beperkt tot de omvang van het fiscale resultaat van de fiscaal fondswervende instelling vóór de aftrek. Tot 2012 konden uitkeringen aan instellingen waarbij de behartiging van het algemeen maatschappelijk op de voorgrond stond, voor de FFI-aftrek in aanmerking komen.

Sinds 1 januari 2012 kunnen de uitkeringen door de FFI aan ANBI’s voor de FFI-aftrek kwalificeren. Een (nieuwe) voorwaarde voor de aftrek, is dat sprake is van kenbaar fondswervende activiteiten. Kenbaar fondswervende activiteiten zijn activiteiten die in belangrijke mate worden verricht met behulp van vrijwilligers en die bestaan uit het verkopen van roerende zaken of het leveren van diensten. Bovendien tegen een prijs die meer bedraagt dan gebruikelijk of tegen een prijs die wel zakelijk is, maar waarbij de kostprijs aanmerkelijk lager is dan gebruikelijk (als gevolg van de inzet van vrijwilligers). De inzameling van goederen ‘om niet’ (gratis spullen), geldt ook als kenbaar fondswervende activiteit.

Aan de persoon die een roerende zaak koopt of de dienst afneemt van de fiscaal fondswervende instelling, moet daarbij kenbaar zijn gemaakt dat de opbrengst (nagenoeg) uitsluitend (d.w.z. voor 90% of meer) ten goede komt aan een ANBI. De aftrek is ook niet vrijblijvend. Voorafgaand aan de fondswervende activiteit (of op zijn laatst bij aanvang daarvan), moet de fiscaal fondswervende instelling zich hebben verplicht de opbrengst (nagenoeg) geheel uit te keren. Die verplichting moet ofwel zijn verankerd in de statuten van de fiscaal fondswervende instelling, ofwel in een overeenkomst tussen de fondsenwerver en de ANBI. De uitkering van de geworven gelden, moet plaatsvinden binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin de fondswervende activiteiten hebben plaatsgevonden. Overigens kan de uitkering van de gelden op verzoek van de fiscaal fondswervende instelling al in aanmerking worden genomen in het boekjaar waarin de daarvoor bestemde gelden zijn geworven. Als de fondswervende instelling is opgenomen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, dan bestaan op grond van jurisprudentie goede redenen om de FFI-aftrek toe te passen op het resultaat van deze fiscale eenheid.

Als een ANBI zelf ook fondswervende activiteiten onderneemt, kan de ANBI op haar belastbare winst ook een bedrag in aftrek brengen ter grootte van de winst behaald met kenbaar fondswervende activiteiten. Winst behaald door een ANBI of door een fiscaal fondswervende instelling gedreven onderneming kan dus vrijgesteld blijven van vennootschapsbelasting indien de consument weet dat de behaalde winst zal toekomen aan het algemeen nut. Een ANBI mag dus ook in 2012 en 2013 een onderneming drijven. Wel is het zo dat over het exploitatiesaldo van een ANBI of een fiscaal fondswervende instelling nog vennootschapsbelasting verschuldigd kan zijn. Na toepassing van de FFI-aftrek geldt dat een ANBI of een fiscaal fondswervende instelling over haar fiscale winst per saldo slechts vennootschapsbelasting is verschuldigd voor zover de met haar onderneming behaalde overschotten niet worden aangewend ten behoeve van een algemeen nut.

FFI-aftrek niet relevant voor subjectieve vrijstelling

De aftrek die een fiscaal fondswervende vereniging of stichting kan genieten, komt ten laste van de fiscale winst. De aftrek voor fiscaal fondswervende instellingen wordt echter uitdrukkelijk niet meegewogen bij het bepalen van de fiscale winstdrempel van artikel 6. Daardoor kan het belastbaar bedrag van een stichting of vereniging lager zijn dan de winstdrempel van € 15.000 en kan toch de generieke subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen niet van toepassing zijn. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

Stel dat een stichting met haar onderneming een exploitatieoverschot behaalt van € 80.000 (fiscale winst). De stichting heeft zich er statutair toe verplicht om jaarlijks 90% van de geworven fondsen uit te keren aan een ANBI en voldoet overigens aan de vereisten van de fiscaal fondswervende instelling (zo werkt ze in belangrijke mate met behulp van vrijwilligers). De stichting keert dus € 72.000 uit. De uitkering van de geworven fondsen is niet van invloed op de toets van het fiscale resultaat. Omdat de winstdrempel van artikel 6 wordt overschreden, is die subjectieve vrijstelling niet van toepassing en moet de stichting regulier aangifte vennootschapsbelasting doen. Voor de berekening van het belastbare bedrag over het jaar is de uitkering van de gelden uiteraard wel van belang; het belastbaar bedrag wordt vastgesteld op € 8.000. Met deze werkwijze komt goed tot uitdrukking dat met de uitkering van de geworven fondsen directe heffing over € 72.000 wordt voorkomen. Een andere vraag is hoe de uitgekeerde fondsen bij de ontvangende ANBI worden belast.

Fondsenwerving blijft vaak ook niet zonder gevolgen voor de heffing van btw. Tot bepaalde drempelbedragen kan fondsenwerving buiten de btw-heffing blijven, al naar gelang ook de aard en de activiteiten van de organisatie die de fondsen werft. Meer informatie over btw en fondsenwerving vindt u hier.

Onze dienstverlening

VERDER heeft expertise op het gebied van de fiscaal fondswervende instelling en de mogelijkheden daarmee het fiscale rendement voor het algemeen belang te verhogen. Graag informeren wij u over de mogelijkheden gebruik te maken van een de FFI-aftrek. We gaan hierover graag het gesprek met u aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.