Fondsenwerving sportclub

9 september 2014 - mr. Jos van BavelDe fiscale regels voor sportclubs kunnen het verschil maken. Het verschil:

  • tussen een rendabele exploitatie of niet;
  • tussen een (te) hoge contributie of niet;
  • tussen financieel gezond zijn of niet;
  • tussen een ‘slim’ bestuur of niet;
  • tussen een succesvolle club …. of niet.

Belang fiscaliteit sportvereniging: ook bij fondsenwerving

Traditioneel vraagt fiscale regelgeving bij sportclubs aandacht voor de btw. De exploitatie van de sportfaciliteiten en/of de kantine springt dan in het oog; ook in relatie tot de investeringen in accommodaties zoals velden, tribunes, kleedruimtes, kantine of de keuken. Voor de loonheffingen bestaat aandacht bij de inzet van vrijwilligers, trainers en/of betaalde krachten in de hoogste teams.

Fiscale regelgeving kan echter ook een grote rol spelen bij de werving van fondsen ter financiering van uw sportieve ambities. Hieronder gaan wij graag kort in op deze mogelijkheden.

Financieringsbehoefte: Belastingdienst betaalt maximaal 52% mee!

Door de fiscale regelgeving in de inkomstenbelasting te benutten, kan uw club haar ambities realiseren. Ambities ten behoeve van het hoogste team, voor de jeugdleden of voor alle leden. Aan u de keuze.

Door uw leden, uw supporters, uw achterban, uw donateurs of ‘vrienden’ op een fiscaal aantrekkelijke manier te betrekken bij de sportieve ambities kan uw club haar financiële rendement verhogen. Daarbij maken we gebruik van de mogelijkheden die de fiscale regelgeving biedt in de sfeer van de inkomstenbelasting.

Onder voorwaarden komen giften aan bepaalde verenigingen namelijk voor aftrek in aanmerking. De Belastingdienst betaalt dan tot maximaal 52% mee aan het bereiken van uw doelstellingen!

Door de combinatie van deze regelgeving met de uitgifte van een (obligatie)lening door uw club, een bepaald rentepercentage en de langjarige verplichting bij schenkers om een gift te doen (minimaal 5 opeenvolgende jaren), bedragen de netto kosten voor de schenker een fractie van hetgeen alle schenkers gezamenlijk in financiële zin met behulp van de Belastingdienst voor elkaar kunnen krijgen. De vereniging is hier echter direct financieel mee geholpen! Een voorbeeld kan dit verduidelijken.

Voorbeeld

Uw club benadert haar achterban met een uitgewerkt obligatieplan. Een lid koopt een obligatie van € 3.300. De aflossing door uw club op deze obligatielening is zeven jaar lang € 471 per jaar. Het lid schenkt vervolgens die € 471 weer aan de club. Die schenking levert bij een inkomstenbelastingtarief van 52% ieder jaar een fiscaal voordeel op van € 245. Het lid betaalt dus over zeven jaar € 1.716 minder belasting.

Het lid krijgt bovendien ieder jaar (bijvoorbeeld) 10% rente over het openstaande bedrag uitgekeerd door uw club. In totaal ontvangt het lid zo € 1.320 aan rente over de looptijd, belastingvrij. Het totale netto fiscale voordeel van € 1.716 en de ontvangen rente van € 1.320 telt op tot € 3.036. Voor de obligatie van € 3.300 die dit lid betaalde, zijn de netto kosten over zeven jaren slechts € 264 ofwel € 38 per jaar…. relatief weinig kosten om de ambities van uw club waar te maken. Of niet?

Is het inkomstenbelastingtarief geen 52% maar 42%, dan kost een obligatieplan als bovenstaand niet meer dan € 85 per jaar. Werkt uw club met een obligatie van bijvoorbeeld € 1.650 dan halveren ook de andere bedragen.

Direct voordeel

Zie goed dat uw sportclub direct de beschikking kan krijgen over de benodigde financiering. Althans bij een succesvolle plaatsing van de obligatielening als in bovenstaand voorbeeld. Met de besteding van de gelden hoeft dus niet te worden gewacht; de club heeft er direct nut van. Naast een versterking van vreemd vermogen, wordt ook direct het eigen vermogen van de club versterkt.

De verworven fondsen kan een club naar believen inzetten. Maar realiseert u zich daarbij wel dat de meest succesvolle financieringsplannen tot stand komen met een concreet een duurzaam bestedingsdoel. Bijvoorbeeld een investering in materiële zaken die ten minste ook zeven jaren hun vruchten zullen afwerpen (liefst langer). De club wordt in de verhouding met ‘haar’ schenkers slechts gebonden door de voorwaarden geschetst in haar eigen plannen.

De kring van mogelijke schenkers is tot slot uitdrukkelijk niet beperkt tot de kring van leden! Deze fiscaliteit kan hulp bieden mits de schenkers natuurlijke personen zijn die een club willen steunen.

Actueel beleid Belastingdienst

Gezien de hoeveelheid variabelen, vraagt het optuigen van een succesvolle financiering met behulp van deze instrumenten om fiscale expertise. Veel clubs hebben daar in het verleden hun voordeel mee gedaan. Een recente casus leert evenwel dat we het beleid van de Belastingdienst c.q. het ministerie van Financiën op dit moment als zeer rigide moeten kwalificeren. Dat betekent dat veel plannen, zoals het voornoemde voorbeeld, tegenwoordig opvallend genoeg – met ongewijzigde fiscale wetgeving maar met duidelijk scherpere handhaving – geen instemming meer kan vinden in de ogen van de Belastingdienst. Een flinke streep door de rekening van veel ambitieuze sportverenigingen. Er bestaan nog wel mogelijkheden maar de aantrekkelijke de hefboom die bij deze vorm van financieren eerder kon worden bereikt, lijkt niet meer binnen bereik.

Als u overweegt een obligatieplan te lanceren naar uw achterban, dan heeft u meer dan ooit huiswerk te doen. Er moet nog altijd worden nagedacht over de financieringsbehoefte en -doelstelling, de communicatie, de looptijd van de obligatie, het rentepercentage, de vennootschapsbelastingpositie van uw club, de betrokkenheid van een notaris (al dan niet, per 2014 is dit niet langer verplicht), de aard van ‘uw’ schenkers en de verstandhouding van uw club met de Belastingdienst.

Vanwege de giftenaftrek wordt de Belastingdienst tot slot een belanghebbende bij uw club. Meer nog dan dat ze dat al was in relatie tot de fiscale positie van een eventueel aanwezige exploitatiestichting.

Bewezen techniek

VERDER heeft ervaring met het ontwerpen en implementeren van fiscaal gefaciliteerde obligatieplannen en de financiering van sportclubs. Naast obligatieplannen biedt de fiscaliteit met ingang van 2012 overigens ook de mogelijkheid van gefacilieerde financiering via een zogenaamde ‘steunstichting SBBI’.

Diverse sportverenigingen hebben reeds gebruik gemaakt van de fiscale mogelijkheden. Met een goed advies, in de communicatie naar uw leden en de afstemming van de fiscale gevolgen met de Belastingdienst zijn wij graag van dienst. Laten we over de fiscale mogelijkheden bij het zoeken naar financiering voor uw plannen een gesprek aangaan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.