Jaarrekening: Belangrijke punten om rekening mee te houden

16 januari 2018 - Carolijn SmitEen jaarrekening dient iedere onderneming volgens Nederlands recht op te stellen. De eisen die aan een jaarrekening gesteld worden verschillen per onderneming en zijn vastgelegd in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW). Afhankelijk van de grootte van een onderneming dient meer informatie verschaft worden. De jaarrekening die gedeponeerd wordt bij de Kamer van Koophandel bevat minder informatie dan de inrichtingsjaarrekening. Waaraan moet een jaarrekening voldoen? En hoe kan VERDER u helpen in de totstandkoming?


Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag van de onderneming dat elk jaar opgesteld wordt, bestaande uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. Aan de inrichting van de jaarrekening stelt de wet voorwaarden, bijvoorbeeld dat in de toelichting een uiteenzetting van de toegepaste grondslagen moet staan. De jaarrekening dient een goed beeld te geven van de financiële situatie waarin de onderneming verkeert. De balans is een momentopname per balansdatum (meestal 31 december) van de bezittingen en schulden. De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de inkomsten en kosten in het boekjaar, het saldo betreft de winst of het verlies.


1. Wet- en regelgeving jaarverslaggeving

Volgens Titel 9 Boek 2 BW moet een jaarrekening opgesteld worden volgens “normen die in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar worden beschouwd”. Deze normen zijn uitgewerkt door de Raad voor de Jaarverslaggeving, waarin de jaarrekening aspecten gedetailleerd worden uiteengezet. Afhankelijk van de grootte van de onderneming worden zwaardere eisen aan de jaarverslaggeving gesteld. Een onderneming is een micro-, kleine, middelgrote of grote onderneming als zij gedurende twee opeenvolgende boekjaren aan twee van de hierna te noemen criteria voldoet:

Micro Klein Middelgroot Groot
Balanstotaal < € 350.000 < € 6 miljoen < € 20 miljoen > € 20 miljoen
Omzet < € 700.000 < € 12 miljoen < € 40 miljoen > € 40 miljoen
Werknemers < 10 < 50 < 250 > 250

Tabel: Criteria grootte onderneming

Voor middelgrote en grote ondernemingen is controle van de jaarrekening door een gecertificeerde accountant (RA of AA) verplicht.


2. Basisprincipes

Algemeen

Een belangrijk uitgangspunt betreft het toerekeningsbeginsel. Dit houdt in dat de gevolgen van transacties en andere gebeurtenissen worden verwerkt wanneer zij zich voordoen (en niet wanneer geldmiddelen worden ontvangen of betaald) en in de jaarrekening worden verwerkt in de periode waarop zij betrekking hebben. Bij zowel de toerekening van baten als lasten wordt voorzichtigheid betracht.

Veel gebeurtenissen en omstandigheden zijn omgeven door onzekerheden, bijvoorbeeld de inbaarheid van dubieuze vorderingen of de gevolgen van een ingediende claim. Om tot verwerking te komen dient het bedrag met voldoende betrouwbaarheid te kunnen worden vastgesteld. Eventueel kan de aard en omvang van de onzekerheid worden toegelicht in de jaarrekening.

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de onderneming zoveel mogelijk stelselmatigheid in acht nemen. Dit houdt in dat grondslagen voor gelijksoortige activa of activiteiten gelijk zijn. Bijvoorbeeld dat waardering van materiële vaste activa plaats vindt tegen kostprijs onder aftrek van afschrijvingen en dat dit geldt voor alle categorieën materiële vaste activa. Natuurlijk kan een stelsel gewijzigd worden als dit leidt tot een verbetering van het inzicht dat de jaarrekening geeft.

De basisprincipes lijken eenduidig, maar in de praktijk leidt dit nog wel eens tot discussie over de interpretatie. Hieronder geven wij enkele voorbeelden.

Opbrengsten

Opbrengsten worden verantwoord in de periode dat de levering plaatsvindt of de dienst wordt geleverd. Dit staat los van eventuele termijnbetalingen of vooruitbetalingen. Soms is niet geheel duidelijk wanneer of tegen welk bedrag de dienst wordt geleverd, bijvoorbeeld bij onderhanden projecten of royalty’s.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor een verplichting waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij ontstaat. Het is hierbij van belang dat de verplichting per balansdatum in rechte afdwingbaar is of feitelijk bestaat (bijvoorbeeld bij een reorganisatie die voor balansdatum bekend wordt gemaakt). De omvang is niet exact bekend en dient betrouwbaar te worden vastgesteld. Schattingen hebben per definitie een subjectief karakter. Er vindt een benadering van de omvang plaats door middel van oordeelsvorming op basis van de op balansdatum beschikbare relevante informatie.


3. Controle

Wanneer uw onderneming valt onder het (middel)grote regime, is een accountantscontrole verplicht. Het doel van een accountantscontrole is om gebruikers van de jaarrekening het vertrouwen te geven dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Bij een accountantscontrole stelt de accountant ook vast of de jaarrekening overeenkomt met de eisen volgens Titel 9 Boek 2 BW en of het gekozen stelsel van grondslagen stelselmatig wordt toegepast en passend is voor de onderneming.


4. Deponering bij de Kamer van Koophandel

Jaarrekeningen van ondernemingen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel zodat deze beschikbaar zijn voor belangstellenden. De publicatiejaarrekening omvat minder informatie dan de inrichtingsjaarrekening. De vrijstellingen zijn afhankelijk van de grootte van de onderneming. Tenzij de onderneming valt onder het grote regime, moet de jaarrekening digitaal worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dit kan door het invoeren van de jaarrekening in de online applicatie van de Kamer van Koophandel of via Standard Business Reporting (SBR).


Wat kan VERDER voor u betekenen

Bij het opmaken van de jaarrekening zal de onderneming keuzes moeten maken over het stelsel van grondslagen dat het best past bij de onderneming en de schattingsmethodes die bij bijvoorbeeld voorzieningen worden gebruikt. VERDER kan u adviseren over deze keuzes en handreikingen geven. Jaarrekeningen die door VERDER worden samengesteld worden voorzien van een SBR publicatie jaarrekening die kan worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. VERDER heeft een WTA-vergunning en kan een accountantscontrole verrichten bij middelgrote en grote ondernemingen.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, horen wij graag van u.