+31 30 2084100
Bellen

U wilt meer informatie?

X
  • Vul uw gegevens in. Wij versturen u een e-mail met een link naar het whitepaper.

Jaarverslaggeving van fondswervende instellingen

13 oktober 2017 - Carolijn Smit VERDER - NON-PROFIT

Fondsenwervende instellingen, ook wel goede doelen, benaderen particulieren, bedrijven en fondsen om geld of goederen te doneren om aan hun doelstelling te voldoen. Zij moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Voor de verantwoording bestond voor fondsenwervende instellingen geen wettelijk kader. Om toch te komen tot een norm heeft de filantropische sector codes, regels en richtlijnen ontwikkeld, zodat een systeem van toezicht en verantwoording is ontstaan. In de Erkenningsregeling Goede Doelen (link naar kennisbankartikel Erkenningsregeling Goede Doelen versus ANBI toevoegen) zijn de meeste codes en richtlijnen voor goede doelen opgenomen.

Voor de jaarverslaggeving van fondsenwervende instellingen is Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing. De jaarrekening is gericht op gebruik door het maatschappelijk verkeer, dus is het van belang dat de jaarrekening een goed beeld geeft van het vermogen, resultaat, activiteiten en de uitkomsten daarvan. Om dit inzicht te verschaffen verdient het sterke aanbeveling de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving te volgen. In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn twee specifieke richtlijnen voor fondsenwervende instellingen opgenomen, namelijk Richtlijn 640/RJk C1 “Organisaties zonder winststreven” en Richtlijn 650/RJk C2 “Fondsenwervende instellingen”.

Veel kleinere fondsenwervende instellingen volgen Richtlijn 640/C1 “Organisaties zonder winststreven” in hun jaarverslaggeving. Zij kiezen ervoor nog niet te voldoen aan de extra vereisten van Richtlijn 650. De Erkenningsregeling Goede Doelen verplicht de fondsenwervende instellingen echter tot toepassing van Richtlijn 650 (bij baten groter dan €500.000) of C2 (baten kleiner dan € 500.000).

Richtlijn 640/C1 Organisaties zonder winststreven

Richtlijn 640/C1 geeft aan op welke wijze een organisatie zijn financiële verslaggeving moet inrichten om inzicht te verschaffen in de activiteiten en de uitkomsten daarvan. In het verplichte bestuursverslag licht het bestuur de doelstelling en verslag van de activiteiten verder toe. Daarnaast worden begrotingscijfers opgenomen. De jaarcijfers worden vergeleken met begrotingscijfers van het huidige boekjaar en voorzien van een toelichting. De begroting voor het nieuwe boekjaar wordt in samenvattende vorm opgenomen in het bestuursverslag.

In principe worden alle baten en lasten in de staat van baten en lasten verantwoord, ook de fondsen en giften met een specifiek bestedingsdoel. Via de resultaatbestemming worden deze in de bestemmingsfondsen verwerkt.

Richtlijn 650/C2 Fondsenwervende instellingen

Richtlijn 650/C2 gaat verder dan richtlijn 640/C1 om te zorgen voor transparante verslaggeving over de besteding van de geworven baten. Dit vergt een andere manier van financiële verslaglegging. Baten en lasten moeten zoveel mogelijk worden toegerekend aan de verschillende doelstellingen en de begroting moet hierbij aansluiten. Een organisatie kan pas richtlijn 650/C2 volgen voor de financiële verslaggeving als de administratie hiervoor klaar is.

De lasten dienen te worden uitgesplitst in a) besteed aan doelstelling, b) wervingskosten, c) kosten beheer en administratie en d) financiële lasten en dienen zoveel mogelijk te worden toegerekend aan individuele doelstellingen.

Het bestuursverslag is verplicht en is veel uitgebreider dan volgens richtlijn 640/C1. In de richtlijn wordt een opsomming van verplichte onderwerpen gegeven. Per activiteitengroep dient aangegeven te worden hoeveel procent van de baten uit fondsenwerving wordt besteed aan het doelstellingen. Hierbij worden meerjaren gegevens vermeld en het bestuursverslag dient aan te sluiten op financiële verantwoording (zelfde indeling). De belangrijkste risico’s en onzekerheden worden uiteengezet met een toelichting op de maatregelen die getroffen zijn om de risico’s en onzekerheden te beheersen.

Tot slot

Het doel van richtlijn 650/C2 Fondsenwervende instellingen is om te komen tot een transparante financiële verslaglegging over de besteding van geworven baten. Dit houdt in dat de lasten in de administratie individueel dienen worden toegerekend aan de specifieke doelstellingen, dan wel worden aangemerkt als wervingskosten of kosten beheer en administratie. De begroting wordt op dezelfde manier vastgesteld. Dit vergt een meer gedetailleerde vorm van administratievoering die eerst moet worden ingeregeld in de organisatie voordat richtlijn 650/C2 toegepast kan worden.

Onze dienstverlening

Is uw organisatie groeiende of zet zij meer in op fondsenwerving? Of wenst uw instelling erkenning ingevolge de Erkenningsregeling Goede Doelen, zoals deze inmiddels binnen de filantropische sector geldt? Fondsenwervende instellingen houden bij de inrichting van hun administratie maar het beste tijdig rekening met de eisen die de erkenningsregeling daaraan stelt. Toepassing van Richtlijn 650 is dan immers noodzakelijk.

VERDER verleent fiscale en accountancy-diensten aan instellingen zonder winstoogmerk. Een groot deel van deze instellingen betreft ook fondswervende organisaties. Bij de inrichting van de administratie en de controle van de jaarrekening van fondswervende instellingen, is VERDER met regelmaat betrokken. Wij informeren u graag nader over ‘haken en ogen’ van de erkenningsregeling en de inrichting van uw administratie daarbij.

Contact

VERDER heeft brede ervaring op het gebied van wet- en regelgeving voor organisaties zonder winstoogmerk. Graag informeren wij u over de wijze waarop u heffingsgevolgen voor de schenkbelasting kunt beperken. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Carolijn Smit (RA)

Director

Carolijn is registeraccountant en bij VERDER werkzaam als manager in de accountancy praktijk. Tijdens haar opleiding via Nivra/Nyenrode heeft zij er bewust voor gekozen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Ze heeft cliënten bediend in diverse branches en heeft naast het samenstellen en controleren van jaarrekeningen ook veel ervaring met due diligence trajecten en advisering.

Lees meer over Carolijn Smit (RA) >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen