+31 30 2084100
Bellen

Microfinanciering

29 oktober 2012 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Microfinanciering of microkrediet laat zich het beste kenmerken als het uitlenen van relatief kleine geldbedragen aan (startende) ondernemers of ondernemende organisaties om dat ondernemerschap (mede) mogelijk te maken. Microfinanciering komt zowel internationaal als nationaal voor. Vaak wordt niet alleen krediet verstrekt aan (startende) ondernemers, maar ook begeleiding, coaching en advies.

Als voorwaarde bij het verkrijgen van microfinanciering geldt dat er bij de ondernemer een haalbaar en winstgevend businessplan aanwezig moet zijn. Daarnaast wordt groot belang gehecht aan de kwaliteiten van de betrokken ondernemer(s). Doorzettingsvermogen, enthousiasme en commercieel inzicht zijn daarbij zeer wenselijk.

De organisaties of instellingen die microfinanciering aanbieden, zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden om op deze manier ondernemingsinitiatieven te lanceren die anders niet zouden kunnen starten. Daarom hebben zij vaak een ideële doelstelling en sterke visie op ondernemen. De ondernemers die ondersteund worden door platformen voor microfinanciering, hebben vaak een voorkeur tot deze vorm van financiering in hun startfase. Ofwel omdat juist zij behoefte hebben aan de geboden begeleiding en omdat ze zich bij commerciële banken minder thuis voelen, ofwel omdat commerciële banken onvoldoende in het businessplan geloven.

Afhankelijk van de visie van de microfinancier, komen ondernemingsplannen in aanmerking voor microfinanciering. De microfinancier gedraagt zich bij zijn afwegingen zelf ook in meer of mindere mate als berekenende ondernemer. Hij maakt een inschatting van het risico dat hij loopt op het uitgeleende geld  en het rendement dat hij daarop moet maken. Ongeacht de al of niet ideële motieven die de microfinancier daarbij heeft. Hooguit de omvang van de hoofdsom of de rente die ontvangen moet gaan worden, wordt beïnvloed door die motieven.

Microfinanciering wordt vaak in één adem genoemd met crowdfunding en social venturing. De begrippen zijn geen synoniemen. Ze hebben wel gemeen dat daarbij ideële motieven een rol kunnen spelen en niet louter het financiële rendement belangrijk is.

Fiscale aspecten van microfinanciering

De manier waarop het ondernemerschap door een ideële organisatie of instelling vorm wordt gegeven, al dan niet in samenwerking met meer commerciële ondernemers, heeft gevolgen voor de fiscale positie van die organisaties. Daar moet dus aandacht voor bestaan. Juist bij (nieuwe) activiteiten als microfinanciering.

Bij veel vormen van rendement zal de Belastingdienst haar rechtmatige deel wensen. Zoals commerciële partijen hun fiscale positie moeten verantwoorden bij de meer traditionele manier van ondernemen, zo moeten microfinanciers dat ook. De microfinanciering door organisaties en instellingen neemt toe. Deze instellingen gaan zich op dit punt ondernemender gedragen. De fiscale gevolgen daarvan zijn relevant. Er is niet zoiets als een generieke belastingvrijstelling voor micorfinanciering-initiatieven. Steeds zal aan de hand van concrete feiten beoordeeld moeten worden, zowel bij de aanbiedende als bij de vragende partij, wat de fiscale gevolgen zijn van het aangaan van een overeenkomst of de start van nieuwe activiteiten. Voor organisaties die ondernemen vanuit een ideële doelstelling zoals bijvoorbeeld ANBI’s of SBBI’s, kunnen daarbij wel bepaalde fiscale faciliteiten gelden. Instellingen die kleine kredieten verstrekken aan personen behorende tot de ‘economisch zwakke groepen van de bevolking’, kunnen subjectief worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De fiscale mogelijkheden om gefinancierde – onverhoopt niet succesvolle – businessplannen als verlies te kunnen nemen, vragen ook aandacht. Tot slot kan de betrokkenheid van de overheid bij dergelijke initiatieven nog relevant zijn voor de fiscale positie van een microfinancierings-platform. Door de belastingdruk op een microfinanciering-initiatief te minimaliseren, wordt het rendement daarvan verhoogd.

Onze dienstverlening

Voor initiatiefnemers van microfinanciering staat het maatschappelijke rendement meestal voorop. Omdat geld vaak de modus vormt om zaken in gang te zetten, zal ook daar aandacht voor moeten bestaan. In de eerste plaats moet uiteraard ieder van de betrokken partijen zijn administratie en fiscale positie op orde hebben. De Belastingdienst is dus belanghebbende bij initiatieven. VERDER heeft expertise op het gebied van fiscale regelgeving die aan de orde komt bij microfinanciering en de praktische toepassing daarvan. Onze focus ligt op de fiscale aspecten voor ondernemende ideële organisaties en betrokken ondernemers. Graag gaan wij hierover met u het gesprek aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen