Normaal vermogensbeheer

19 augustus 2012 - mr. Jos van BavelNormaal vermogensbeheer heeft een aantal criteria. Het onderscheid tussen ondernemen (actief) en beleggen (veelal passief) is fiscaal relevant. De fiscale kwalificatie van bepaalde werkzaamheden kan namelijk grote financiële gevolgen hebben. De relevantie laat zich bijvoorbeeld voelen in de inkomstenbelasting (heffing in box 3 of box 1), in de vennootschapsbelasting (bijzonder tarief of vrijstelling voor de fiscale beleggingsinstelling of vrijgestelde beleggingsinstelling in plaats van regulier 25%) en bij veel stichtingen en verenigingen.

Vermogensbeheer

Zo lang een stichting of vereniging in fiscale zin niet méér doet dan dat het leerstuk ‘normaal vermogensbeheer’ rechtvaardigt, drijft zij geen onderneming. Zodra fiscaal een onderneming moet worden onderkend, ontstaat daar in beginsel vennootschapsbelastingplicht. Voor bepaalde stichtingen of verenigingen, zoals ’toegelaten instellingen werkzaam in het belang van de volkshuisvesting’, ‘verenigingen op coöperatieve grondslag’ of stichtingen en verenigingen die een ‘indirect overheidsbedrijf’ vormen, is het criterium ‘normaal vermogensbeheer’ minder relevant. Zij hebben te maken met andere fiscale regelgeving.

De grens tussen het ‘normaal’ beheren van vermogen en het uitoefenen van een onderneming door middel van het bedrijfsmatig exploiteren van zaken die samen een vermogen vormen, is vaak niet scherp te trekken. Bij de beantwoording van de vraag of louter normaal vermogensbeheer wordt uitgeoefend, komt toe aan de volgende criteria: de hoeveelheid arbeid, de aanwezige organisatie, de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen, het vermogensrisico dat wordt gelopen en het rendement dat wordt behaald c.q. waarnaar wordt gestreefd.

De jurisprudentie geeft het beeld dat bij de te hanteren toets aan de factoren arbeid en rendement het meeste belang toekomt. Veel stichtingen die maatschappelijke relevantie willen tonen, bijvoorbeeld op cultureel, sportief of sociaal terrein, zullen zich naar onze ervaring niet willen of kunnen beperken tot normaal vermogensbeheer. Mogelijk kan bij dergelijke stichtingen op grond van een goedkeurend besluit van de staatssecretaris van Financiën nog bepleit worden dat geen onderneming wordt gedreven. Tot slot moet soms nog tot ‘het drijven van een onderneming’ in fiscale zin worden geconcludeerd, als een stichting met haar activiteiten (potentieel) in concurrentie treedt met bepaalde andere inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen. Bij louter normaal vermogensbeheer kan van dergelijke (potentiële) concurrentie met derden echter geen sprake zijn, omdat het uiterlijk van de werkzaamheid niet overeenstemt.

Wanneer vast komt te staan dat een stichting of vereniging een onderneming drijft, zal het exploitatieresultaat van deze stichting of vereniging volgens de regels uit de vennootschapsbelasting moeten worden vastgesteld. Naar onze ervaring zal daarbij meestal een verschil ontstaan tussen de winst die commercieel gepresenteerd wordt en het fiscale resultaat. De belangrijkste oorzaak is hierbij de fiscaal veelal dwingende regels voor afschrijving op onroerende zaken. De fiscale temporisering van deze afschrijvingslasten, leidt er vaak toe dat sneller daadwerkelijk heffing optreedt. En daarmee wint een pleidooi voor de afwezigheid van een onderneming in uw organisatie aan belang.

Onze dienstverlening

Graag informeren wij u over de grens tussen ‘normaal vermogensbeheer’ en ondernemerschap en de mogelijke fiscale gevolgen daarvan voor de belastingheffing. Ook zetten wij graag uiteen hoe voorkomen kan worden dat de grenzen aan het ‘normale vermogensbeheer’ worden overschreden. Vraagstukken over de grenzen van ‘normaal vermogensbeheer’ en ondernemerschap binnen een stichting of vereniging, rekent VERDER tot haar expertise. Graag gaan we met u vrijblijvend een gesprek aan over de (fiscale) aandachtspunten van normaal vermogensbeheer. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.