+31 30 2084100
Bellen

Obligatielening sportvereniging

28 mei 2013 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Wanneer uw sportvereniging op zoek is naar financieringsmogelijkheden ligt een gesprek met de bank voor de hand. Mogelijk is een bank bereid om tegen een zachte voorwaarden (lage rente, lange looptijd, beperkte zekerheden) een lening te verstrekken aan uw vereniging. De vereniging kan dan de noodzakelijke investeringen of renovaties doorvoeren, zodat uw leden weer maximaal profiteren van de sportfaciliteiten.

Alternatief

Er zijn echter goede alternatieven voor een financiering bij de bank. Veel ‘waarde’ bij verenigingen schuilt immers in het feit dat ze leden binden. Leden die als gemeenschappelijk doel hebben om lekker met hun sport bezig te zijn. Deze ‘waarde’ kan onder voorwaarden ook in financiële zin tot uitdrukking komen. Door de fiscale mogelijkheden te gebruiken, kan uw sportvereniging haar eigen vermogen tegen geringe kosten sterk doen stijgen.

Mogelijk kan uw vereniging haar leden en de overige achterban, zoals oud-leden, sponsoren of ‘vrienden’, namelijk benaderen met de vraag of zij bereid zijn om de sportvereniging een lening te verstrekken? Een obligatielening bijvoorbeeld waarmee de vereniging nieuwe sportfaciliteiten kan realiseren. Door het gebruik van enkele specifieke fiscale faciliteiten, kan uw vereniging daarbij vreemd vermogen in eigen vermogen transformeren en een veel hoger rendement behalen dan dat met de enkele financiering via een bank mogelijk zou zijn. We leggen dit graag kort uit.

Faciliteiten

De fiscale regelgeving kent faciliteiten. Door gebruik te maken van de faciliteiten voor giftenaftrek kan het rendement voor sportverenigingen worden verhoogd. Giftenaftrek in de sfeer van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, komt regulier in beeld bij schenkingen aan als zogenaamde ‘Algemeen Nut Beogende Instelling‘ (kortweg: ANBI) bekend staande stichtingen of verenigingen. Sportverenigingen kwalificeren vrijwel niet als ANBI. Op de beperking van de fiscale faciliteit van giftenaftrek tot ANBI’s bestaan echter twee uitzonderingen. Deze kunnen uw sportvereniging van pas komen om financiering bijeen te brengen, waarbij de Belastingdienst uiteindelijk indirect meebetaalt aan de realisatie van uw doelstellingen als sportvereniging.

  1. Uw instelling vormt een zogenaamde ‘Steunstichting SBBI’: eenmalige giften aan dergelijke instellingen komen voor aftrek in aanmerking (geldt ook voor instellingen op het gebied van sport)
  2. Uw instelling is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met meer dan 25 leden, die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld: periodieke giften aan dergelijke instellingen komen voor aftrek in aanmerking.

Belastingdienst betaalt maximaal 52% mee!

Uw sportvereniging kan haar financiële rendement verhogen door haar leden, haar supporters, haar achterban of donateurs op een fiscaal vriendelijke manier te betrekken bij de club. Daarbij maken we gebruik van de mogelijkheden die de fiscale regelgeving biedt in de sfeer van de inkomstenbelasting.

Aftrek eenmalige giften
De mogelijkheid om onder optie 1. eenmalige schenkingen te doen aan een Steunstichting SBBI laten we hierna onbesproken. Vooral omdat er erg veel uitvoeringsaspecten aan kleven: de giftenaftrek wordt beperkt in tijd en door drempels in de aangifte en niet in de laatste plaats doordat de oprichting van een aparte steunstichting is vereist.

Aftrek periodieke giften
Ook optie 2. vraagt aandacht in de uitvoering – bijvoorbeeld omdat een periodieke schenkingsakte zal moeten worden opgemaakt – maar toch zijn er naar onze ervaring overwegend voordelen. Vandaar dat wij hier graag nader op in gaan.
Onder voorwaarden komen giften aan bepaalde (sport)verenigingen voor aftrek in aanmerking. Door de combinatie van deze regelgeving met de uitgifte van een (obligatie)lening door uw sportvereniging, een bepaald rentepercentage en de langjarige verplichting bij schenkers om een gift te doen (minimaal 5 opeenvolgende jaren), bedragen de jaarlijkse netto kosten voor de schenker een fractie van hetgeen alle schenkers gezamenlijk met behulp van de Belastingdienst voor elkaar kunnen krijgen. Uw sportvereniging is hier echter direct financieel mee geholpen! Een voorbeeld kan dit verduidelijken.

Voorbeeld

Uw sportvereniging benadert haar achterban met een uitgewerkt obligatieplan. Een lid koopt een obligatie van € 3.300. De aflossing door uw club op deze obligatielening is zeven jaar lang € 471 per jaar. Het lid schenkt vervolgens die € 471 weer aan de club. Die schenking levert bij een inkomstenbelastingtarief van 52% ieder jaar een fiscaal voordeel op van € 245. Het lid betaalt dus over zeven jaar € 1.716 minder belasting.
Het lid krijgt bovendien ieder jaar (bijvoorbeeld) 10% rente over het openstaande bedrag van de uitgeleende hoofdsom uitgekeerd door uw sportvereniging. In totaal ontvangt het lid zo € 1.320 aan rente over de looptijd, belastingvrij.
Het totale netto fiscale voordeel van € 1.716 en de ontvangen rente van € 1.320 telt op tot € 3.036.
Voor de obligatie van € 3.300 die dit lid betaalde, zijn de netto kosten over zeven jaren slechts € 264 ofwel € 38 per jaar…. relatief weinig kosten om de ambities van uw sportvereniging waar te maken. Of niet?
Is het inkomstenbelastingtarief geen 52% maar 42%, dan kost een obligatieplan als bovenstaand niet meer dan € 85 per jaar. Werkt uw sportvereniging met een obligatie van bijvoorbeeld € 1.650 dan halveren ook de andere bedragen.

Direct voordeel

Zie goed dat uw sportvereniging direct de beschikking kan krijgen over de benodigde financiering. Althans bij een succesvolle plaatsing van de obligatielening als in bovenstaand voorbeeld. Met de besteding van de gelden hoeft dus niet te worden gewacht; de sportvereniging heeft er direct nut van.
De verworven fondsen kan uw vereniging naar believen inzetten. Maar realiseert u zich daarbij wel dat de meest succesvolle financierings- en obligatieleningen tot stand komen met een concreet en duurzaam bestedingsdoel. Bijvoorbeeld een investering in materiële zaken die ten minste ook zeven jaren hun vruchten zullen afwerpen (liefst langer). Uw sportvereniging wordt in de verhouding met ‘haar’ schenkers slechts gebonden door de voorwaarden geschetst in haar eigen plannen.
Tot slot merken we graag op dat de kring van mogelijke schenkers binnen uw achterban uitdrukkelijk niet is beperkt tot de kring van uw leden! Deze fiscaliteit kan hulp bieden mits de schenkers maar natuurlijke personen zijn die uw sportvereniging langjarig willen steunen.

Variabelen

Gezien de hoeveelheid variabelen, vraagt het optuigen van een succesvolle financiering met behulp van deze instrumenten om fiscale expertise.

Als u overweegt een obligatieplan te lanceren naar uw achterban, dan heeft u huiswerk te doen. Er moet bijvoorbeeld worden nagedacht over de financieringsbehoefte en -doelstelling, de communicatie, de looptijd van de obligatie, het rentepercentage, de vennootschapsbelastingpositie van uw sportvereniging, de betrokkenheid van een notaris al dan niet (vanaf 2014 niet langer verplicht), de aard van ‘uw’ schenkers en de verstandhouding van uw sportvereniging met de Belastingdienst.

Vanwege de giftenaftrek wordt de Belastingdienst tot slot een belanghebbende bij uw club. Meer nog dan dat ze dat mogelijk al was.

Bewezen techniek

VERDER heeft ervaring met het ontwerpen en implementeren van fiscaal gefaciliteerde obligatieplannen en de financiering van sportverenigingen. Diverse sportverenigingen hebben reeds gebruik gemaakt van de fiscale mogelijkheden. Met een goed advies, in de communicatie naar uw leden en de afstemming van de fiscale gevolgen met de Belastingdienst zijn wij graag van dienst. Laten we over de fiscale mogelijkheden bij het zoeken naar financiering voor uw plannen een gesprek aangaan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen