+31 30 2084100
Bellen

Personenalarmering mogelijk (toch) vrijgesteld van btw

30 maart 2017 - Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Op 14 maart 2017 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak over de btw-behandeling van personenalarmering. Een procedure die om aandacht vraagt van zorginstellingen.

Regelgeving

Tot en met 2013 kende de btw-regelgeving een vrijstelling voor personenalarmering, mits aangeboden door zorginstellingen. Daar kwam verandering in per 1 januari 2014. In de betreffende wetsbepaling werd personenalarmering expliciet uitgezonderd van de btw-vrijstelling voor diensten die erop gericht zijn ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Veel zorginstellingen hebben daarop actie ondernomen en houden sindsdien rekening met de afdracht van btw op de abonnementsgelden voor hun alarmeringsdiensten. Daar tegenover staat dat de btw op kosten en investeringen van de aanleg en onderhoud van het alarmsysteem in aftrek kan en kon worden gebracht.

Jurisprudentie

Hof Arnhem oordeelt nu echter dat er mogelijkheden zijn om ondanks de wetswijziging uit 2014 de vrijstelling toch toe te passen. Het Hof vindt namelijk een andere grondslag voor een vrijstelling. Als personenalarmering wordt aangeboden door een instelling die ook zelf instaat voor de opvolging door medische gekwalificeerd personeel (‘BIG’ geregistreerde artsen of verpleegkundigen, dan wel in ieder geval onder supervisie of directe beschikbaarheid van dit personeel), moet het alarmeringsabonnement volgens het Hof gezien worden als opmaat naar en onlosmakelijk onderdeel van die btw-vrijgestelde zorgverlening.

Het is ons niet bekend of de staatssecretaris van Financiën beroep in cassatie heeft ingesteld of in zal stellen tegen deze uitspraak. Voorlopig dient er dan ook vanuit te worden gegaan dat de uitspraak overruled zou kunnen worden door de Hoge Raad. Het is tegen de achtergrond van deze zaak echter wel belangrijk om hierop nu reeds uw positie te bepalen. Daarbij kan een zeker opportunisme betracht worden. Is het aantrekkelijk om voor een btw-vrijstelling te gaan (wat volgens ons op de lange termijn meestal zo zal zijn), dan is het verstandig om – ter behoud van rechten – bezwaar te maken tegen de laatst ingediende en nog in te dienen btw-aangiften. Mits uiteraard door uw zorginstelling wordt voldaan aan de criteria die het Hof aanlegt. Is het daarentegen voor uw instelling aantrekkelijk om het bij de huidige btw-heffing te houden, dan kan naar ons oordeel gewoon aangesloten blijven worden bij de wetgeving sinds 2014 totdat eventueel de Hoge Raad de uitspraak van het Hof bevestigt of de staatssecretaris expliciet aangeeft de uitspraak van het Hof voortaan als richtlijn te hanteren.

Bezwaar maken

Als u bezwaar maakt tegen btw-heffing dan dient u er rekening mee te houden dat ook recht op btw-aftrek vervalt dat daarmee samenhangt. Dit kan ook gevolgen hebben voor eventueel in het verleden genoten aftrek op investeringen in de infrastructuur van de personenalarmering, de zogeheten ‘herziening van btw’.

Onze dienstverlening

VERDER heeft een focus op de werking van fiscale wet- en regelgeving voor instellingen in Non-Profitomgeving. Wij rekenen daarom ook diverse zorginstellingen tot onze klantenkring. Vanzelfsprekend zijn wij ook uw zorginstelling graag van dienst om nader in kaart te brengen of uw situatie voldoet aan de criteria van het Hof. En zo ja, of het verstandig is om voor de personenalarmering aanspraak te maken op een btw-vrijstelling en welke consequenties dat heeft. Onze contactgegevens treft u hier aan. Graag gaan we met u een gesprek aan over de mogelijkheden voor uw organisatie.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen