Quick Scan WOZ-waarde woningcorporaties

2 januari 2014 - mr. Jos van BavelNu de financiële resultaten van woningcorporaties onder druk staan als gevolg van de economische crisis, adviseren wij te onderzoeken of de WOZ-waarden van uw bezit wel juist zijn en niet te hoog. Er kan namelijk aanleiding bestaan om de WOZ-waarde van de onroerende zaken substantieel te verlagen tot een niveau dat de economische situatie meer recht doet. U weet ongetwijfeld dat de WOZ-waarde een steeds centralere rol inneemt in (fiscale) regelgeving.

Voor woningcorporaties (en/of haar huurders) is een juiste en niet te hoge WOZ-waarde van belang voor o.a. de:

  • Onroerendezaakbelastingen;
  • Rioolbelasting;
  • Afvalstoffenheffingen;
  • Waterschapsheffing;
  • Afschrijving op gebouwen in het kader van de vennootschapsbelasting;
  • Verhuurderheffing (met ingang van 1 januari 2013).

Extra aandacht voor de WOZ-waarde vanwege de verhuurderheffing

Vooral in verband met de nieuwe verhuurderseffing is extra aandacht voor de WOZ-beschikkingen bij woningcorporaties gewenst. Het betreft een belasting van verhuurders die op 1 januari van dat jaar meer dan tien huurwoningenhuurwoningen (met een huur tot de huurtoeslaggrens of liberalisatiegrens) bezitten. De grondslag voor de heffing wordt gevormd door de totale WOZ-waarde van de woningen van een verhuurder in de gereguleerde sector, verminderd met tien maal de gemiddelde WOZ-waarde van al diens huurwoningen in diezelfde sector. De peildatum van de WOZ-waarde ligt op 1 januari van het voorgaande kalenderjaar (voor 2014 is dus de WOZ-waarde per 1 januari 2013 relevant) en de waarde wordt steeds voor een periode van één jaar vastgesteld. Meer informatie over de verhuurderheffing vindt u hier.

Tijd voor voordeel

In het eerste kwartaal van het jaar reiken veel gemeenten weer nieuwe beschikkingen met de WOZ-waarden (2014) uit. Door een tijdige check op de WOZ-waarden, de onderbouwingen van de gemeente en de juistheid van de onderlinge waardeverhoudingen, kan mogelijk een substantiële besparing worden gerealiseerd die nog jaren effect sorteert. Ook kan een parallel informeel overleg met de gemeente worden opgestart om tot juiste waarden en onderlinge verhoudingen te komen.

Specialistische ervaring en deskundigheid

Het beoordelen van WOZ-waarden, het uitvoeren van (WOZ-)taxaties of het voeren van bezwaarprocedures tegen gemeenten, vraagt om expertise. Verder Fiscaal Specialisten heeft alle expertise in huis om de WOZ-waarde goed te kunnen beoordelen: waarderingsdeskundigheid, fiscaal-juridische kennis en procescontrol. Deze unieke combinatie zorgt voor een zeer goede check van de WOZ-waarden van uw bezit. Op deze wijze behalen onze specialisten al jaren uitstekende resultaten. Zowel met het voeren van overleg met gemeenten als met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures, kunnen wij u dus van dienst zijn. Daarnaast hebben wij expertise in het vertalen van de WOZ-waarde naar de bodemwaarde teneinde optimale afschrijving mogelijk te maken.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de voordelen van de WOZ-Quick Scan. Vragen over dit onderwerp rekent VERDER tot haar expertise. Graag gaan we hierover een gesprek met u aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.