+31 30 2084100
Bellen

Research & Development Aftrek

3 februari 2012 - mr. Jan-Marc van Beusekom VERDER - ICT-MARKETING

In 2012 is een extra aftrekpost ingevoerd. De Research & Development Aftrek (RDA) is gericht op het faciliteren van niet-loonkosten en investeringen die betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling.

De Research & Development Aftrek vormt de derde fiscale stimuleringsmaatregel die zorgt voor lastenverlichting voor innovatieve ondernemers. Eerder zijn al de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de innovatiebox in werking getreden. De RDA is een extra aftrek op de fiscale winst en is nauw verbonden met de WBSO-subsidieaanvraag. Alleen bedrijven die gebruik maken van de WBSO kunnen gebruik maken van de Research & Development Aftrek.

Op 21 december 2011 heeft het Ministerie van Economische zaken de Research & Development Aftrek-regeling toegelicht in een besluit. De Research & Development Aftrek is een extra aftrekpost op de winstbelasting (inkomstenbelasting/ vennootschapsbelasting). Het voordeel van de Research & Development Aftrek hangt dus af van de hoogte van het winstbelastingtarief. Bij een winstbelastingpercentage van 25% levert de RDA een netto voordeel opleveren van 10%. Het Agentschap NL is belast met de uitvoering van de RDA-regeling. Zij gaat de Research & Development Aftrek vaststellen in een beschikking, samen met de S&O-verklaring. Het bedrag van de Research & Development Aftrek komt ten laste van de winst op de dag van de dagtekening van die beschikking.

Hoogte van de RDA vaststellen

Het bepalen van het bedrag dat in aanmerking komt voor Research & Development Aftrek is afhankelijk van een aantal factoren. Agentschap NL hanteert twee methoden om het bedrag dat in aanmerking komt voor de RDA te bepalen:

 1. Een vast bedrag per uur (forfaitair)
  Deze methode is voor ondernemers waarbij de goedgekeurde WBSO-uren niet meer dan 150 uur per maand bedragen. Deze grens geldt per afzonderlijke aanvrager, per aanvraagperiode. Het bedrag dat in aanmerking komt voor de RDA wordt bepaald door het aantal goedgekeurde WBSO uren te vermenigvuldigen met € 15. Van dit bedrag mag 40% extra worden afgetrokken van de fiscale winst. Als wordt verwacht dat de kosten/uitgaven ten behoeve van de WBSO-projecten meer bedragen dan € 50.000 wordt (op verzoek) het RDA bedrag berekend op basis van de geschatte kosten en uitgaven (methode 2).
 2. Op basis van geschatte kosten/uitgaven
  Deze methode geldt voor ondernemers met meer dan 150 goedgekeurde WBSO uren per maand. Alle niet-loonkosten én uitgaven voor bedrijfsmiddelen die direct toerekenbaar zijn aan WBSO-projecten komen in aanmerking voor RDA. De RDA bestaat dan uit een extra aftrek van de fiscale winst ter grootte van 40% van de R&D-kosten en -uitgaven. Uitgaven aan bedrijfsmiddelen van meer dan € 1.000.000 komen in een kalenderjaar voor 20% in aanmerking voor de RDA-subsidie. De voor de RDA in aanmerking komende kosten en uitgaven dienen op de belastingplichtige te drukken en zijn aftrekbaar in het jaar van betaling (kosten) of het jaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen (uitgaven). Alleen verplichtingen die ná 1 januari 2012 zijn aangegaan komen voor de regeling in aanmerking.

Voorbeelden van kwalificerende kosten/uitgaven

 • Aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches;
 • Kosten voor het laten vervaardigen van prototypes zonder productieve of commerciële eindbestemming door derden;
 • Aanschaf van licenties voor specifieke softwarepakketten of ICT-tools die noodzakelijk zijn in het kader van het WBSO-project;
 • Kosten voor het doen van metingen aan of het testen van prototypes;
 • Kosten van huur van apparatuur van derden die noodzakelijk zijn voor het WBSO project (delen van) gebouwen direct en uitsluitend dienstbaar aan WBSO werkzaamheden;
 • Apparatuur of instrumenten direct en uitsluitend dienstbaar aan WBSO werkzaamheden;
 • Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor het kunnen vervaardigen van modellen, proefbatches of prototypen zonder commerciële eindbestemming;
 • ICT-middelen specifiek bedoeld voor WBSO-werkzaamheden.

Voorbeelden van uitgesloten kosten/uitgaven

 • Kosten van uitbesteed onderzoek;
 • Loonkosten. Dit geldt ook voor kosten t.b.v. de inhuur van arbeid;
 • Financieringskosten;
 • Afschrijvingskosten;
 • Kosten ten behoeve van grondverwerving of grondverbetering;
 • Overheadkosten voor zover niet direct en uitsluitend dienstbaar aan onderzoek en ontwikkeling;
 • Licenties voor softwarepakketten die voor algemeen bedrijfsgebruik zijn bedoeld;
 • Kosten voor opleidingen of beurs- en congresbezoeken;
 • Uitgaven ten behoeve van investeringen die in aanmerking komen voor Energie- en of Milieu-investeringen (EIA-aftrek of MIA-aftrek);
 • Uitgaven die voortvloeien uit de uitkomsten van een technisch onderzoeksproject;
 • Uitgaven aan algemeen inzetbare ICT-middelen;
 • Uitgaven aan apparatuur/faciliteiten t.b.v. door derden te verrichten S&O.

Binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de Research & Development Aftrek ziet, moeten de daadwerkelijk gemaakte onderzoekskosten en -uitgaven  en S&O-uren worden doorgegeven. Ondernemers die RDA hebben ontvangen op basis van een vast bedrag per uur hoeven uitsluitend de werkelijk gerealiseerde WBSO-uren door te geven.

Aanvraag RDA 2012

De aanvraag voor een RDA-beschikking 2012, wordt met ingang van 1 mei 2012 door Agentschap NL in behandeling genomen. Voor de aanvraag komt een formulier beschikbaar.

Onze dienstverlening

Graag informeren wij u over de mogelijkheden van de Research & Development Aftrek voor uw onderneming. Vraagstukken over de toepassing van de Research & Development Aftrek, de WBSO en de innovatiebox, rekent VERDER tot haar expertise. In de brochure ‘Haal meer uit R&D’ staat de informatie over de RDA in een handzaam document.

Graag gaan we met u vrijblijvend een gesprek aan over de (fiscale) aandachtspunten van de Research & Development Aftrek. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jan-Marc van Beusekom

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jan-Marc verantwoordelijk voor fiscale advisering. Zijn expertise ligt met name bij de vennootschapsbelasting, maar ook bij de inkomstenbelasting daar waar het de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier aangaat. Van oudsher heeft Jan-Marc veel ICT & Marketing bedrijven als klant.

Lees meer over Jan-Marc van Beusekom >