Steunstichting SBBI

15 maart 2013 - mr. Jos van BavelDe staatssecretaris van Financiën heeft op 7 februari 2012 geantwoord op Tweede kamervragen dat hij een ministeriële regeling bekend zal maken met daarin beleid over steunstichtingen van sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Inmiddels is de Uitvoeringsregeling Geefwet per 22 juni 2012 gepubliceerd in de Staatscourant en is het aangekondigde concept beleid van 20 maart 2012 geldende regelgeving, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2012. De Uitvoeringsregeling bevat de kwalificatievoorwaarden (criteria) voor een ‘Steunstichting SBBI’ (vergelijk: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-12737.pdf)

Steunstichting SBBI

In tegenstelling tot een ANBI is een SBBI in eerste instantie gericht op een particulier en een sociaal belang. Te denken valt aan amateursportinstellingen, scoutingclubs en muziekkorpsen. Het fiscale regime dat aan een SBBI ten goede komt is beperkter dan het fiscale regime voor ANBI‘s.

Met de publicatie van de nieuwe Uitvoeringsregeling Geefwet, kan de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting per 1 januari 2012 ook worden toegepast voor eenmalige giften aan een Steunstichting SBBI. In de uitvoeringsregeling zijn de voorwaarden opgenomen om te kunnen kwalificeren als steunstichting SBBI.

De belangrijkste voorwaarde is dat de steunstichting SBBI geld inzamelt ten behoeve van een SBBI voor een bijzondere investering of uitgave ter gelegenheid van de viering door de SBBI van het vijfjarige bestaan of een veelvoud hiervan. De ondersteunde SBBI moet daarnaast lid zijn een landelijke, representatieve koepel op het gebied van sport of muziek of een hiermee vergelijkbare (binnenlandse of buitenlandse) organisatie. Uit de statuten en feitelijke werkzaamheden moet blijken op welke wijze het jubileum van de SBBI wordt gevierd. Giften aan een steunstichting SBBI zijn gedurende één, door de steunstichting zelf gekozen, jaar aftrekbaar. En een laatste (vreemde) eis tot slot is dat een eventueel batig liquidatiesaldo van de Steunstichting SBBI (statutair) moet toekomen aan een (niet-verbonden) ANBI. De oorzaak van het beperken van de Steunstichting SBBI tot toepassing in de sectoren sport en muziek, is budgetair.

De vraag of hiermee niet de rechtsgelijkheid van SBBI’s aangesloten bij andere koepelorganisaties te veel wordt aangetast, zal door een rechter moeten worden beantwoord. Deze SBBI’s kunnen het fiscale instrument van een steunstichting immers niet gebruiken. Ook de vraag van wat als ‘muziek’ heeft te kwalificeren, zal afbakeningsvragen oproepen. Hiervoor is illustratief hoe de staatssecretaris bijvoorbeeld majorettes beschouwt. Tijdens de parlementaire geschiedenis gaf hij aan dat deze niet onder de categorie ‘muziek’ vallen, omdat zij slechts ‘bewegen bij door anderen gemaakte muziek’. Voor de praktijk een lastig vraagstuk, omdat marjorettes nu eenmaal meestal onderdeel uitmaken van een muziekvereniging. Ook voor kleinkunst, podiumkunst of toneelverenigingen is de combinatie met muziek binnen één SBBI denkbaar.

Eerder had de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Eerste Kamer eind 2011 al goedgekeurd dat schenkingen aan een Steunstichting SBBI vrijgesteld zullen blijven van schenkbelasting. Hij heeft hierover in maart 2012 opgemerkt dat deze vrijstelling kan worden toegepast zodra de criteria voor een Steunstichting SBBI bekend zijn. Met het aannemen van de ‘Fiscale Verzamelwet 2012’ per 30 oktober 2012, is deze vrijstelling met terugwerkende kracht naar 1 januari 2012 in de Successiewet opgenomen.

Vanwege haar rechtsvorm krijgt een steunstichting SBBI (en ook de SBBI zelf) binnenkort te maken met de verplichting haar jaarrekening te publiceren via de Kamer van Koophandel. Deze nieuwe verplichting hangt niet samen met eventuele belastingplicht of de status van ‘steunstichting’ of SBBI. Deze verplichting gaat ontstaan op grond van een wetsvoorstel ‘publicatieplicht voor stichtingen‘ dat momenteel in behandeling is bij het Ministerie van Justitie. Maar de fiscale positie van stichtingen krijgt daarmee uiteraard ook meer belangstelling.

Onze dienstverlening

Graag informeren wij u over nut en noodzaak van het oprichten van een Steunstichting SBBI voor uw stichting of vereniging. Vraagstukken over en samenhang van fiscale regelgeving voor (steunstichtingen van) SBBI’s rekenent VERDER tot haar expertise. Graag gaan we met u vrijblijvend een gesprek aan over de (fiscale) mogelijkheden van een Steunstichting SBBI. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.