Teruggaaf energiebelasting

7 juni 2013 - mr. Jos van BavelTeruggaaf energiebelasting is voor bepaalde instellingen van toepassing. Op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag, wordt energiebelasting geheven op het gebruik van aardgas en elektriciteit. Bepaalde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) of dorpshuizen komen, onder voorwaarden en op verzoek, in aanmerking voor teruggaaf van 50% van de in rekening gebrachte energiebelasting.

Voorwaarden teruggaaf energiebelasting bij ANBI’s

– de eindfactuur van het energiebedrijf staat op naam van de instelling, én

– de instelling heeft een gebouw dat ze voor minstens 70% gebruikt voor eigen activiteiten;

– de instelling is niet of voor maximaal 30% actief op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs;

– de instelling is geen publiekrechtelijk lichaam;

– de instelling is bij beschikking als ANBI aangemerkt door de Belastingdienst.

Omdat ‘culturele instellingen‘ met een speciale status kwalificeren als een bijzondere vorm van ANBI’s, komen ook zij onder de genoemde (cumulatieve) voorwaarden in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.

Voorwaarden teruggaaf energiebelasting bij SBBI’s

– de eindfactuur van het energiebedrijf staat op naam van de instelling, én

– de instelling heeft een gebouw dat ze voor minstens 70% gebruikt voor eigen activiteiten;

– de instelling is niet of voor maximaal 30% actief op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs;

– de instelling is geen publiekrechtelijk lichaam;

– de instelling is niet onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting;

– de werkzaamheden van de instelling worden voor 90% of meer verricht door vrijwilligers;

– de instelling heeft statuten waaruit blijkt dat zij een sociaal belang behartigt en

– de feitelijke activiteiten van de instelling komen overeen met de statutaire doelstelling.

Naast ANBI’s en SBBI’s, komen ook andere Non-Profit instellingen zoals kerken, multifunctionele centra (zoals dorpshuizen) en bepaalde sportverenigingen in aanmerking (voor zover deze instellingen niet reeds als ANBI of SBBI kwalificeren). Een nuance daarbij voor teruggaaf energiebelasting via de Belastingdienst vormen de licht afwijkende voorwaarden die daarbij gesteld worden aan niet-ANBI’s.

Instellingen die mogelijk kwalificeren voor de teruggaaf energiebelasting zijn bijvoorbeeld: welzijnsorganisaties, goede doelen, kunstuitleen, de bibliotheek, kringloopcentra, de kinderboerderij, organisaties voor jeugd- en jongerenwerk, voor natuur- en mileubescherming, voor ontwikkelingssamenwerking, kenniscentra, dorpshuizen, et cetera.

Sportverenigingen en -stichtingen

Sportverenigingen konden tot en met 2014 materieel een teruggaaf van betaalde energiebelasting bewerkstelligen via een subsidie. Een subsidieregeling die het Ministerie van VWS daartoe in het leven had geroepen: ‘compensatie ecotax’. Inmiddels heeft dit ministerie,  samen met het Ministerie van Economische Zaken, de ‘subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ ontwikkeld. Sportverenigingen en -stichtingen kunnen hiermee praktisch vanaf 2 januari 2017 tot en met 29 december 2019 een percentage van hun initiële investeringen in energiebesparing en verduurzaming terugvragen. Het betreft een subsidie die – onder voorwaarden – leidt tot een teruggaaf van 15% tot wel 30% van de kosten van aanschaf van installatie of apparatuur. Daarbij genieten de sportorganisaties op termijn uiteraard de voordelen van de energiebesparende maatregelen door een lagere energienota. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is belast met de uitvoering van de nieuwe regeling.

Overige instellingen, werkwijze teruggaaf en termijnen

Bij kerkelijke instellingen of instellingen die kerkgebouwen beheren kan sprake zijn van de ANBI-status, maar dat hoeft niet. Ook bij dorpshuizen of instellingen die gebouwen beheren ten behoeve van ANBI’s en SBBI’s kan dat het geval zijn. Voor dergelijke instellingen bestaan ook mogelijkheden tot teruggaaf energiebelasting, maar de voorwaarden wijken af.

Als een instelling meerdere (eind)afrekeningen krijgt, bijvoorbeeld afzonderlijk voor het gebruik van gas en elektriciteit, dan moet voor beide afrekeningen afzonderlijk (en tijdig) een verzoek om teruggaaf worden ingediend. Ook als een instelling meerdere gebouwen heeft, dan geldt een verzoek tot teruggaaf energiebelasting voor elk van de gebouwen afzonderlijk.

Wanneer een instelling recht heeft op aftrek van de btw die begrepen is in de factuur van het energiebedrijf, dan stelt de Belastingdienst dat deze btw niet wordt opgenomen in de teruggaaf van energiebelasting. Wij merken daarbij op dat ook een beperkt aftrekrecht van btw op algemene kosten (bijvoorbeeld van 1%) leidt tot het volledig vervallen van het recht op teruggaaf van btw op de energiebelasting.

Veel instellingen lopen daardoor een fiscaal voordeel mis, hetgeen niet de bedoeling is van de wetgever. Om dit voordeel niet mis te lopen, kunnen instellingen die (gedeeltelijk) recht hebben op aftrek van btw overwegen om de omzetbelasting op de energienota geheel niet in aftrek te brengen in hun btw-aangifte. Op het teruggaafformulier energiebelasting kan de instelling zodoende aangeven dat zij geen recht heeft op aftrek van btw over de energiebelasting. De instelling kan daarmee materieel teruggaaf realiseren van de volledige btw over de voor teruggaaf in aanmerking komende energiebelasting. Deze teruggaaf wordt dan echter niet bereikt via de btw-aangifte, maar via het verzoek om teruggaaf van energiebelasting.

Let er in ieder geval op dat het verzoek om teruggaaf van energiebelasting binnen 13 weken na afloop van een verbruiksperiode (meestal het kalenderjaar) wordt ingediend bij de Belastingdienst. Een kopie van de eindfactuur van het energiebedrijf moet bij het verzoek om teruggaaf van energiebelasting worden gevoegd. Landelijk is de Belastingdienst/kantoor Emmen/Energieteam competent als het gaat om de behandeling van dergelijke verzoeken. Het formulier waarmee het verzoek om teruggaaf van energiebelasting kan worden gedaan, treft u hier aan. Met dit stroomschema kunt u controleren of uw instelling in aanmerking komt voor teruggaaf van energiebelasting.

In het kader van vereenvoudiging van de fiscale regelgeving is in het verleden wel bepleit om de regeling voor teruggaaf van energiebelasting bij ANBI’s en SBBI’s af te schaffen. Tot nu toe is hierop echter nog geen actie ondernomen. Mocht dat in de toekomst wijzigen, dan houden we u graag op de hoogte.

Onze dienstverlening

VERDER heeft expertise op het gebied van de fiscale regelgeving voor Non-Profit instellingen en organisaties. Fiscale regelgeving kan daarbij ook voordeel bieden. Graag adviseren wij uw stichting, vereniging of instelling over de mogelijkheid gebruik te maken van de teruggaaf van energiebelasting, de voorwaarden en de gevolgen. Bij een berekening van uw potentiële  voordeel of de realisatie daarvan kunnen wij uiteraard van dienst zijn. In voorkomende gevallen zelfs als u formeel niet voldoet aan (alle) gestelde voorwaarden. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.