+31 30 2084100
Bellen

Vennootschapsbelastingplicht onderwijsinstellingen

26 mei 2015 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

De vennootschapsbelastingpositie van publieke onderwijsinstellingen is jarenlang onduidelijk geweest. Op grond van de fiscale wet- en regelgeving was veelal sprake van belasting- en aangifteplicht; in de praktijk echter werd veelal gedoogd dat geen aangiften werden ingediend of vennootschapsbelasting werd afgedragen. Private onderwijsinstellingen vielen (al dan niet gedeeltelijk) wel al lange tijd onder de reikwijdte van de vennootschapsbelasting.

Als gevolg van het wetsvoorstel ‘Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen, zijn per 1 januari 2016 voortaan ook publiekrechtelijke onderwijsinstellingen in beginsel onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Voor private onderwijsinstellingen heeft de nieuwe wetgeving geen directe gevolgen.

Vennootschapsbelastingplicht

Of een onderwijsinstelling belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting is primair afhankelijk van de rechtsvorm waarin de onderwijsinstelling wordt uitgeoefend. Relevant is vervolgens soms nog de vraag of een onderneming wordt uitgeoefend.

Zoals opgemerkt waren publiekrechtelijke onderwijsinstellingen (veelal juridisch georganiseerd in de vorm van een stichting) tot dusver praktisch niet belastingplichtig. Dit verandert met ingang van 1 januari 2016 als gevolg van de nieuwe wetgeving. Een publiekrechtelijke onderwijsinstelling zal op grond van deze wetgeving belastingplichtig zijn indien en voorzover zij een onderneming drijft, tenzij een vrijstelling van toepassing is.

Vrijstelling publiekrechtelijke onderwijsinstellingen

Publiekrechtelijke onderwijsinstellingen blijven subjectief vrijgesteld van belasting- en aangifteplicht indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De activiteiten bestaan voor 90% of meer uit onderwijs- of onderzoeksactiviteiten (hierna: activiteiteneis); én
  • Deze activiteiten worden voor 70% of meer bekostigd uit publieke middelen, college-, instellingscollege- of lesgeld en bijdragen van algemeen nut beogende instellingen waarvoor geen (dan wel marginale) contractuele tegenprestatie wordt gevraagd (hierna: bekostigingseis)

De subjectieve vrijstelling geldt voor de gehele publiekrechtelijke onderwijsinstelling, dus ook voor eventuele andere activiteiten die niet onder de activiteiteneis vallen. Het karakter van deze subjectieve vrijstelling is (evenals bij de zorgvrijstelling) een alles-of-niets-vrijstelling. Indien en zo lang niet (meer) aan de voornoemde eisen voor de vrijstelling wordt voldaan, dan wordt de gehele onderwijsonderneming van de onderwijsinstelling onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting en bestaat de verplichting (jaarlijks) een aangifte te verzorgen.

Wordt niet voldaan aan de activiteiteneis dan worden uitsluitend exploitatieresultaten die behaald worden met behulp van de bekostigingseis objectief vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De activiteiten die niet voldoen aan de bekostigingseis worden derhalve wel belast en jaarlijks zal in dat geval een aangifte vennootschapsbelasting moeten worden ingediend.

Stel vast of uw onderwijsinstelling vennootschapsbelastingplichtig is

Het is van belang om (bij voorkeur in aanloop naar 2016) vast te stellen of uw onderwijsinstelling vennootschapsbelastingplichtig is of wordt; is sprake van vennootschapsbelastingplicht dan zult u een aangifte vennootschapsbelasting moeten doen en over de behaalde winsten vennootschapsbelasting dienen af te dragen. Zo mogelijk kunt u daarbij ter voorkoming van onnodige heffing in 2015 nog actie nemen. Realiseert u zich daarbij dat voor uw onderwijsinstelling een wijziging in de activiteiten, in de juridische structuur of in de vennootschapsbelastingpositie ook betekenis kan hebben voor bijvoorbeeld toepassing van de vrijwilligersregeling voor de loonheffingen, behoud van de ANBI-status of de mogelijkheden tot teruggaaf van energiebelasting.

Uiteraard zijn wij u graag van dienst bij het beoordelen van de vennootschapsbelastingplicht, het optimaal inrichten van uw belastingpositie of het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Onze dienstverlening

Als fiscaal specialisten met een focus op non-profitinstellingen, hebben wij ruime ervaring met de beoordeling van de vennootschapsbelastingpositie van onderwijsinstellingen. Graag gaan wij met u het gesprek aan over de betekenis van de nieuwe wetgeving voor uw onderwijsinstelling. Voor een vrijblijvend verkennend gesprek, neemt u contact met ons op. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen