Vennootschapsbelastingplicht stichting

17 mei 2017 - mr. Jos van BavelDownload gratis whitepaper

Als een stichting een onderneming drijft dan is zij regulier belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Hierbij spreken wij dan over de vennootschapsbelastingplicht stichting. In de praktijk heeft de onderneming van een ‘nijvere’ stichting doorgaans slechts een financieringsfunctie voor de overige door de stichting ontplooide activiteiten. Soms maakt de stichting geheel feitelijk niet eens winst, maar kan belastingheffing over de met de ‘commerciële activiteiten’ behaalde winst toch aan de orde zijn. Denk hierbij aan een instelling die fondswervende activiteiten ontplooit, goederen of diensten levert, toegangskaartjes verkoopt voor een jaarlijks evenement (zoals een congres) of ‘eigen bijdragen’ int.

Daarbij kunnen overigens nog diverse uitweg bestaan voor belastingplicht. Mogelijk kan een stichting zich bijvoorbeeld beroepen op een subjectieve vrijstelling. Die vrijstellingen zijn nauw omschreven in de wet en er gelden bijvoorbeeld specifieke regels voor stichtingen die actief zijn in de zorg, welzijnswerk, onderwijsbibliotheek of als culturele instelling. Wanneer niet aan de strikte voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan, dan is een ondernemende stichting regulier belastingplichtig. Meer informatie over de vrijstellingen voor stichtingen en redenen om te opteren voor vennootschapsbelastingplicht treft u hier.

Het bestaan van belastingplicht betekent in ieder geval dat een stichting jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting moet (laten) opstellen en indienen. Als sprake is van vennootschapsbelastingplicht is de stichting gehouden om de Belastingdienst te vragen om aan haar een aangiftebiljet uit te reiken. Soms kan dit met terugwerkende kracht. De vraag of een stichting belastingplichtig is, is niet relevant voor haar administratieplicht, wel voor de mogelijke omvang daarvan. De verplichting om tot publicatie van haar jaarrekening over te gaan hangt voor een stichting niet samen met het bestaan van belastingplicht. Wel geldt sinds 2014 een publicatieplicht voor erkende Algemeen Nut Beogende Instellingen. Denkbaar komen daarbij nog verplichtingen tot het publiceren van informatie over de financiering van instellingen en activiteiten vanuit het buitenland.

Onze dienstverlening


VERDER beschikt over veel ervaring in het beoordelen van (de omvang van) ondernemerschap en belastingplicht bij stichtingen. Wij hebben een brede ervaring op het gebied van fiscale regelgeving voor stichtingen. Graag informeren wij u over het belang daarvan en de best mogelijke oplossingen voor uw stichting. Onze contactgegevens treft u hier aan.

Meer weten over vennootschapsbelastingplicht stichting?

Meer informatie over de voornoemde én andere gevolgen van het bestaan van vennootschapsbelastingplicht bij een stichting, leest u in het whitepaper dat wij over dit onderwerp hebben gepubliceerd. Onder aan deze pagina kunt u gratis de whitepaper downloaden. Vanzelfsprekend adviseren wij graag over de mogelijkheden om de activiteiten van uw stichting vrijgesteld te houden van fiscale heffingen. Of we bepalen hoe het beste om te gaan met het ontstaan van belastingplicht en de fiscale gevolgen daarbij.

Contact

VERDER heeft brede ervaring op het gebied van fiscale regelgeving voor stichtingen. Graag informeren wij u over het belang daarvan en de best mogelijke oplossingen voor uw stichting. Onze contactgegevens treft u hier aan. VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.