31 30 2084100
Bellen

Vennootschapsbelastingplicht stichting

11 december 2012 - mr. Jos van Bavel VERDER NON-PROFIT

Als een stichting een onderneming drijft, dan is de stichting regulier belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In de praktijk heeft de onderneming van een stichting doorgaans slechts een financieringsfunctie voor de overige door de stichting ontplooide activiteiten. Vaak maakt de stichting als geheel dus geen feitelijke winst, maar kan belastingheffing over de met de ‘commerciële activiteiten’ behaalde winst wel aan de orde zijn.

Daarbij kan er nog een uitweg bestaan: als de stichting zich kan beroepen op een subjectieve vrijstelling. Die vrijstellingen zijn nauw omschreven in de wet en er gelden bijvoorbeeld specifieke vrijstellingen voor stichtingen die actief zijn in de zorg, welzijnswerk, onderwijs of als bibliotheek. Wanneer niet aan de strikte voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan, dan is een stichting regulier vennootschapsbelastingplichtig. Meer informatie over de subjectieve vrijstellingen voor stichtingen en redenen om te opteren voor belastingplicht treft u hier.

Het bestaan van belastingplicht betekent in ieder geval dat een stichting jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting moet (laten) opstellen en indienen. Als sprake is van vennootschapsbelastingplicht is de stichting gehouden om de Belastingdienst te vragen om aan haar een aangiftebiljet uit te reiken. Soms kan dit met terugwerkende kracht. De vraag of een stichting belastingplichtig is, is niet relevant voor haar administratieplicht, wel voor de mogelijke omvang daarvan. De verplichting om tot publicatie van haar jaarrekening over te gaan hangt voor een stichting niet samen met het bestaan van belastingplicht. Wel is er momenteel een wetsvoorstel in ontwerp op grond waarvan er een publicatieplicht voor stichtingen komt en de fiscale positie van stichtingen dus ook meer in het oog springt. Als een stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling geldt een daarmee sinds 2014 samenhangende jaarlijkse publicatieplicht.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als een stichting belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting zijn haar bestuurders aansprakelijk voor (belasting)schulden in geval van kennelijk onbehoorlijk bestuur. In verband met deze aansprakelijkheid en de mogelijkheid dit risico te verzekeren, is het voor bestuurders van belang om tijdig te weten of een stichting (al dan niet gedeeltelijk) belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Ook om het boeterisico en/of zelfs strafvervolging te voorkomen, is het raadzaam voor bestuurders om vast te (laten) leggen waarom van vennootschapsbelastingplicht voor een stichting geen sprake is. Meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden vindt u hier.

Verdere impact belastingplicht

Het ontstaan van vennootschapsbelastingplicht roept de vraag op hoe de fiscale openingsbalans van de stichting er uit moet zien. De waardering van activa en passiva is dan aan de orde. Evenals de wijze waarop binnen een concern met (de prijsstelling van) prestaties aan en van zo’n stichting wordt omgegaan en de manier waarop de stichting gefinancierd wordt. Daarnaast kan belastingplicht tot gevolg hebben dat ook de door een stichting ontvangen subsidies in deze heffing worden betrokken of dat bijvoorbeeld niet langer onbelast een vrijwilligersvergoeding kan worden uitbetaald.

Onze dienstverlening

VERDER beschikt over veel ervaring in het beoordelen van (de omvang van) ondernemerschap en belastingplicht bij stichtingen en verenigingen. Daarbij adviseren wij vanzelfsprekend graag over de mogelijkheden om de activiteiten van een instelling vrijgesteld te houden van fiscale heffingen.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden. Of bepalen we hoe het beste om te gaan met het ontstaan van belastingplicht en de fiscale gevolgen daarvan. Graag gaan we een gesprek aan over de aandachtspunten bij het ontstaan van vennootschapsbelastingplicht. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner | Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >