Vennootschapsbelastingplicht vereniging

11 december 2012 - mr. Jos van Bavel



Als een vereniging een onderneming drijft, dan is de vereniging regulier belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In de praktijk heeft de onderneming van een vereniging doorgaans slechts een financieringsfunctie voor de overige door de vereniging ontplooide activiteiten. Vaak maakt de vereniging als geheel dus geen feitelijke winst, maar kan belastingheffing over de met de ‘commerciële activiteiten’ behaalde winst wel aan de orde zijn. Toch kan er nog een uitweg bestaan: als de vereniging zich kan beroepen op een subjectieve vrijstelling. Die vrijstellingen zijn nauw omschreven in de wet. Wanneer niet aan de strikte voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan, dan is de vereniging normaal vennootschapsbelastingplichtig.  Meer informatie over de subjectieve vrijstellingen voor verenigingen en redenen om te opteren voor belastingplicht treft u hier.

Belastingplicht betekent in ieder geval dat de vereniging jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting moet (laten) opstellen en indienen. Als sprake is van vennootschapsbelastingplicht, is de vereniging gehouden om de Belastingdienst te vragen om aan haar een aangiftebiljet uit te reiken. Soms kan dit met terugwerkende kracht. De vraag of een vereniging belastingplichtig is, is niet relevant voor haar administratieplicht, wel voor de mogelijke omvang daarvan.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als een vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting zijn haar bestuurders aansprakelijk voor (belasting)schulden in geval van kennelijk onbehoorlijk bestuur. In verband met deze aansprakelijkheid en de mogelijkheid dit risico te verzekeren, is het voor bestuurders van belang om tijdig te weten of een vereniging (al dan niet gedeeltelijk) belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Ook om het boeterisico en/of zelfs strafvervolging te voorkomen, is het raadzaam voor bestuurders om vast te (laten) leggen waarom van vennootschapsbelastingplicht voor een vereniging geen sprake is. Meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden vindt u hier.

Verdere impact van belastingplicht

Het ontstaan van vennootschapsbelastingplicht roept de vraag op hoe de fiscale openingsbalans van de vereniging er uit moet zien. De waardering van activa en passiva is dan aan de orde. Evenals de wijze waarop binnen een concern met (de prijsstelling van) prestaties aan en van zo’n vereniging wordt omgegaan en de manier waarop de vereniging gefinancierd wordt. Wordt contributie dan ook in de heffing betrokken en zijn daarvoor wellicht oplossingen denkbaar? Met betrekking tot het beoordelen van de vennootschapsbelastingpositie van een vereniging en de mogelijkheden haar onderneming vrijgesteld te houden van heffing, heeft VERDER veel kennis en ervaring.

Onze dienstverlening

Graag informeren wij u over de mogelijkheden uw vereniging vrijgesteld te houden van vennootschapsbelasting of welk standpunt het beste kan worden ingenomen ten aanzien van de fiscale openingsbalans bij aanvang van vennootschapsbelastingplicht. Ook de fiscale vragen die relevant worden met het ontstaan van vennootschapsbelastingplicht rekent VERDER tot haar expertise. Graag gaan we met u vrijblijvend een gesprek aan over de (fiscale) aandachtspunten bij het ontstaan van vennootschapsbelastingplicht. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.