+31 30 2084100
Bellen

Verschijningsvormen stichting

23 juli 2013 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

De Nederlandse fiscale rechtspraktijk maakt op vele manieren gebruik van stichtingen. De stichting komt daarbij vanuit een fiscale optiek voor in grofweg vier verschijningsvormen, met ieder hun eigen fiscale regime en voorwaarden.

1. ANBI

Stichtingen met een algemeen nuttig doel die kwalificeren voor de fiscale status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dergelijke ANBI-stichtingen blijven vrijgesteld van diverse belastingen. Meer informatie over ANBI’s treft u hier;

2. SBBI

Stichtingen met een sociaal doel die niet kwalificeren voor de fiscale ANBI-status, maar mogelijk wel als ‘sociaal belang behartigende instelling’ (SBBI). Deze SBBI-stichtingen blijven vrijgesteld van schenk- en erfbelasting indien ze giften, legaten of erfenissen ontvangen. In de omgeving van SBBI’s kunnen ook nog de fiscaal gefacilieerde ‘steunstichting SBBI’ voorkomen. Meer informatie over SBBI’s en hun steunstichtingen, treft u hier;

3. STAK

De ‘stichting administratiekantoor’ (STAK) die fiscaal – mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden – als transparant wordt beschouwd (er wordt als het ware ‘doorheen gekeken’, haar bestaan wordt genegeerd), omdat deze stichting niet gerechtigd is tot het vermogen dat ze beheert. De STAK certificeert de aandelen die zij beheert en geeft deze certificaten uit aan de economisch gerechtigde. Meer informatie over STAK’s vindt u hier;

4. Overig

Alle overige stichtingen die niet voldoen aan een van de voorgaande categoriën. Bijvoorbeeld een vermogensbeheer stichting, een pensioenstichting of een stichting die zelf een onderneming drijft en inkomsten genereerd om haar doelstelling te realiseren. Of stichtingen die weliswaar algemeen nuttige of sociale belangen nastreven, maar niet (meer) in de kritisch afdoende mate die de fiscale regelgeving vereist. In deze categorie ‘overig’ kennen we sinds 2010 ook stichtingen die in aanmerking komen voor de fiscale kwalificatie van ‘Afgezonderd Particulier Vermogen ‘ (APV).

Afgezonderd Particulier Vermogen

Stichtingen die enkel tot doel hebben de privé-belangen van een particulier of familie te dienen, kwamen voorheen niet veel voor in Nederland. Het probleem met het gebruik van dergelijke stichtingen was namelijk dat heffing van schenkbelasting aan de orde was.

Zowel bij het inbrengen van eigen vermogen in, als bij het uitkeren van dergelijk vermogen of de resultaten uit zo’n stichting treedt heffing van schenkbelasting op. Naar een tarief van minimaal 30% schenkbelasting (sinds 1 januari 2010, daarvoor was dat zelfs minimaal 41%) is dat een forse drempel in het gebruik van deze rechtspersoon bij fiscale planning. Daarbij speelt nog een bezwaar vanuit civiel-juridische optiek: stichtingen kennen op grond van artikel 2: 285 lid 3 Burgerlijk Wetboek een ‘uitkeringsverbod’, waardoor het toepassingsbereik van Nederlandse stichtingen vaak wordt beperkt.

Vanwege de invoering van het APV-regime in de fiscale wetgeving kennen we in aanvulling op de voornoemde verschijningsvormen van de stichting een nieuwe categorie. Daarmee kennen we voortaan stichtingen die zowel juridisch als economisch gerechtigd zijn tot het vermogen in de stichting (en de vruchten daaruit), terwijl dat vermogen (en die vruchten) fiscaal aan anderen moeten worden toegerekend.

Het gebruik van stichtingen binnen het Nederlandse fiscale recht in de diverse verschijningsvormen, kent een breed scala aan toepassingen. De kwalificatie van APV, ANBI, SBBI, STAK of anderszins hangt samen met voorwaarden. Aan de kwalificatie zijn vaak fiscaal zwaarwegende gevolgen verbonden.

Onze dienstverlening

VERDER heeft veel kennis over het gebruik van stichtingen en de diverse toepassingsmogelijkheden van deze rechtsvorm binnen het (Nederlandse) fiscale recht. Graag gaan wij hierover met u in gesprek. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen