+31 30 2084100
Bellen

Het voorkomen van dubbele belastingheffing

15 april 2016 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Wie inkomen verwerft in het buitenland uit arbeid of uit vermogen, heeft recht op voorkoming van dubbele belasting. Deze voorkoming moet dan uiteraard wel goed in de aangifte worden verwerkt. Als de Belastingdienst door haar eigen fout eerst te weinig belasting heft, kan de inspecteur het verschil later navorderen. Bovendien kan dit leiden tot extra belastingrentelasten.

Dubbele belastingplicht

Er zijn twee belangrijke oorzaken van dubbele belastingplicht. De eerste oorzaak is dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon soms door twee staten wordt aangemerkt als een inwoner respectievelijk ‘een lichaam’ dat in die staat is gevestigd. Vaak regelt het verdrag tussen Nederland en de andere staat in welke staat de belastingplichtige echt woont of is gevestigd. Bestaat er geen belastingverdrag tussen Nederland en de andere staat, dan is men in beginsel aangewezen op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb).

Verder kan iemand tegen dubbele belasting aanlopen als hij woont in de ene staat (de woonstaat) maar inkomen verwerft uit een andere staat (de bronstaat). Beide landen zullen dit inkomen willen belasten. Ook in dat geval zorgt het belastingverdrag of het Bvdb ervoor dat de één van beide staten een voorkoming van dubbele belasting biedt. Als het Bvdb van toepassing is, zal het Nederland zijn die de voorkoming biedt. Het Bvdb is immers een Nederlands besluit.

Manieren van voorkoming van dubbele belasting

Er bestaan verschillende methoden om dubbele belasting te voorkomen. De volgende drie methoden zijn terug te vinden in de belastingverdragen en/of het Bvdb:

  • de vrijstellingsmethode;
  • de verrekenmethode of creditmethode; en
  • de aftrekmethode.

Vrijstellingsmethode

Bij de vrijstellingsmethode wordt het buitenlandse winstbestanddeel uitgesloten van het belastbaar inkomen, waarover de Nederlandse vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting wordt berekend. Deze methode geldt vaak ten aanzien van winst uit een buitenlandse vaste inrichting. Maar de vrijstellingsmethode wordt ook vaak gebruikt voor inkomsten uit onroerende goederen. Op basis van veel verdragen moet de woonstaat deze methode toepassen.

Voorbeeld

Mevrouw Janssen heeft na toepassing van het heffingsvrije vermogen in totaal € 150.000 aan vermogen in box 3. Daarbij is inbegrepen een vakantiewoning in Frankrijk ter waarde van € 50.000. De Belastingdienst moet de vrijstellingsmethode toepassen om dubbele belasting over de inkomsten uit de Franse woning te voorkomen. De fiscus vermindert in dit geval de verschuldigde belasting met een deel van de totale belasting dat overeenkomt met de verhouding tussen het buitenlandse inkomen en het totale inkomen. Vóór de vermindering moet mevrouw Janssen € 150.000 x 4% x 30% = € 1.800 betalen. De belastingvermindering bedraagt € 1.800 x (€ 50.000 x 4%) / (€ 150.000 x 4%) = € 600.

Creditmethode

Als de inspecteur de verreken- of creditmethode toepast, verrekent hij de buitenlandse belasting helemaal of voor een deel met de Nederlandse inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over het wereldinkomen. Deze creditmethode is in beginsel minder aantrekkelijk dan de vrijstellingsmethode. De creditmethode komt veel voor bij de voorkoming van dubbele belasting op rente, dividenden en royalty’s.

Aftrekmethode

De aftrekmethode functioneert in feite als een soort restmethode. Deze methode houdt in dat de belastingplichtige de buitenlandse belasting als een kostenpost opvoert bij de berekening van het belastbare inkomen.

Aangifte

Volgens Hof Den Haag ligt de verantwoording voor de juiste toepassing van de voorkoming van dubbele belasting in de eerste plaats bij de belastingplichtige (Hof Den Haag, 28 februari 2012; gepubliceerd 6 augustus 2012)

Onze dienstverlening

Graag informeren wij u over het belang en de wijze waarop Nederland in relatie tot buitenlands inkomen voorkoming biedt van dubbele belastingheffing. En hoe dit in uw aangifte moet worden verwerkt. Vraagstukken over de werking van belastingverdragen en voorkomingsmethodes, rekenent VERDER tot haar expertise. Graag gaan we met u vrijblijvend een gesprek aan over de (fiscale) mogelijkheden van uw internationale inkomen. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen