Vrijwillig opgeven ANBI

28 november 2013 - mr. Jos van BavelDownload gratis whitepaper

Vanaf 1 januari 2014 zijn algemeen nut beogende instellingen (hierna: ANBI´s) verplicht om bepaalde gegevens op de website te plaatsen. De zoveelste maatregel in een reeks van aanscherpingen aan de eisen waaraan stichtingen of verenigingen met de ANBI-status moeten voldoen.

Niet gek dus dat veel instellingen met de ANBI-status zich de vraag stellen of ze daarvan nog wel voldoende voordeel genieten. Zo hebben vermogensfondsen, veelal bij gebrek aan donateurs, bijvoorbeeld weinig baat bij de mogelijkheid van giftenaftrek bij de donateurs in de sfeer van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Zij beheren vermogen en hebben daarmee relatief weinig baat bij de ANBI-status. In plaats van wederom extra transparantie-eisen en publicatieverplichtingen, een logische overweging dus om deze fiscale status op te geven.

Vanuit de praktijk bereiken ons signalen van instellingen en vermogensfondsen die als ANBI zijn aangemerkt, overwegen om afstand te doen van hun ANBI-status. Ze hopen zodoende de publicatieplicht met ingang van 1 januari 2014 te voorkomen.

Indien ook uw ANBI niet wenst dat zij verplicht wordt gegevens te publiceren, dan kunt u overwegen om de ANBI-beschikking in te laten trekken. U dient hierbij, naast dat u niet langer gebruik kunt maken van de voordelen van de ANBI-status, echter ook rekening te houden met de volgende denkbare gevolgen (niet limitatief):

  1. Dat een eerder genoten vrijstelling overdrachtsbelasting ter zake van een verkrijging van vastgoed in het kader van een juridische fusie wordt teruggenomen (er is dan alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd), of
  2. Dat de faciliteit van de bestedingsreserve of van(/voor) een culturele instelling mogelijk niet langer geldt en zo’n instelling voortaan effectief eerder vennootschapsbelasting verschuldigd wordt of de fiscale faciliteiten voor deze belastingheffing niet langer kan inroepen, of
  3. Dat de vrijwilligersregeling niet langer van toepassing is bij de beloning van de bij de instelling betrokken vrijwilligers, en
  4. Dat verlies van de ANBI-status ook niet fiscale gevolgen kan hebben, zoals bijvoorbeeld het verlies van een keurmerk, zoals het CBF-keurmerk.

Intrekken ANBI-beschikking

Ingevolge de Algemene Wet Rijksbelastingen wordt een ANBI-beschikking door de belastinginspecteur ingetrokken op het moment dat een instelling niet meer voldoet aan de door de wet gestelde eisen. Eén manier om van deze status af te komen is dus door ervoor te zorgen dat niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan; bijvoorbeeld door middel van een statutenwijziging. Uit de praktijk is ons echter bekend dat het eenvoudigweg ook mogelijk is om de inspecteur te verzoeken om de ANBI-beschikking in te trekken.

Informatieplicht voormalige ANBI’s

Naast de publicatieverplichting waaraan moet worden voldaan per januari 2014 voor behoud van de ANBI-status, gelden voortaan ook voor voormalige ANBI’s bepaalde verplichtingen. Dergelijke voormalige ANBI’s zullen met ingang van 2014 hun jaarrekening en jaarverslag uit eigen beweging moeten overleggen aan de Belastingdienst. Wordt niet voldaan aan deze nieuwe eis, dan kan een boete worden opgelegd (die bij opzet of grove schuld tot maximaal € 19.500 kan oplopen). De nieuwste verplichting voor voormalige ANBI’s gaat dus minder ver dan de verplichting om te blijven voldoen aan de ANBI-status, aangezien dan meer gegevens vereist zijn en deze openbaar moeten zijn op een website.

De verplichting om de Belastingdienst jaarlijks een afschrift van de jaarrekening toe te zenden, gaat gelden zolang nog niet alle in het verleden ontvangen giften zijn aangewend voor het algemeen nut dat de instelling beoogt of beoogde. In dit verband is nog niet duidelijk wanneer sprake is van een voormalige ANBI. Naar onze mening kwalificeert een instelling enkel als ‘voormalige ANBI’ (in het kader van deze nieuwe regeling), als de ANBI-status na 1 januari 2014 komt te vervallen. Dan pas geldt immers de nieuwe ANBI-regelgeving. Uiteraard kan het zo zijn dat de ANBI-status van een instelling in 2013 of eerdere jaren werd ingetrokken (al dan niet op verzoek of na controle door de Belastingdienst). Dergelijke voormalige ANBI’s worden naar onze mening niet met de nieuwe regels geconfronteerd.

Voor meer informatie over de regeling met betrekking tot de voormalige ANBI’s zijn we dan ook in de parlementaire behandeling gedoken.

Wetsgeschiedenis

ANBI’s die hun status verliezen krijgen een nieuwe informatieverplichting ten opzichte van de Belastingdienst. Een eerste punt van kritiek uit de wetsgeschiedenis is dat niet exact duidelijk is welke informatie verstrekt moet worden. Bovendien krijgen de voormalige ANBI’s feitelijk ‘levenslang’ omdat de verplichting geldt zolang het algemeen nuttige vermogen nog niet besteed is. Ook kwam als kritiekpunt aan de orde dat onduidelijk is of de informatieplicht ook geldt voor instellingen waarvan de ANBI-status is ingetrokken vóór 2014.

De staatssecretaris van Financiën is van mening dat wel duidelijk is welke informatie door de voormalige ANBI’s moet worden verstrekt aan de Belastingdienst. In de toelichting op de nota van wijziging is beschreven dat het gaat om de jaarstukken en een lijst van belastbare schenkingen. Hij constateert dat voormalige ANBI’s geen ‘levenslang’ krijgen, ‘aangezien zij in het algemeen hun statuten niet wijzigen’ en zij conform hun statuten tot aan hun liquidatie het statutair vastgelegde algemeen nuttige doel moeten nastreven, ongeacht dus of ze de fiscale status van ANBI hebben. Naar de mening van de staatssecretaris maakt een liquidatie een einde aan het ‘levenslang’. Gezien de hiervoor beschreven mogelijkheid juist door een statutenwijziging niet langer te voldoen aan de eisen van de ANBI-status, is op deze conclusie van de staatssecretaris naar onze mening veel af te dingen.

Aan de onduidelijkheid betreffende de informatieverplichtingen van ANBI’s die hun status uiterlijk nog op 31 december 2013 ingetrokken zien worden, is in de wetsgeschiedenis vooralsnog geen einde gemaakt. Wel merkt de staatssecretaris op dat hij het voornemen heeft ‘om op korte termijn’ in overleg te treden met de belangenbehartiger van de goede doelen, de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), over de condities waaronder verder invulling kan worden gegeven aan de informatieplicht. Daarbij zullen ook de onderwerpen worden betrokken die door de fiscale beroepsorganisaties naar voren werden gebracht. Vooralsnog is het wachten dus op nieuwe besluitvorming.

Conclusie

Instellingen die dit overwegen, kunnen er belang bij hebben om hun ANBI-status nog in 2013 te laten intrekken. Richt in dat geval tijdig een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst of overweeg een statutenwijziging. Volledigheidshalve merken wij wel op dat ook voormalige ANBI’s die hun status nog in 2013 verliezen wel aan de regulier informatieverplichtingen uit de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen moeten blijven voldoen. Op verzoek van de Belastingdienst zullen ook zij derhalve informatie moeten (kunnen) overleggen; belangrijk verschil daarbij is dat dit niet uit eigen beweging hoeft plaats te vinden. Intrekking van de ANBI-status nog in 2013 vrijwaart instellingen enkel van de nieuwe informatieverplichtingen per 1 januari 2014.

Is het pas in 2014 op later mogelijk om de ANBI-status van uw instelling op te geven, dan kwalificeert uw instelling als voormalige ANBI en zult u moeten voldoen aan de informatieplicht die daar mee samenhangt. Wij raden voormalige ANBI’s aan om afspraken te maken met de Belastingdienst over de duur van deze informatieplicht.

Onze dienstverlening

Bij het maken van de afweging omtrent de intrekking van de ANBI-status van uw instelling zijn wij graag van dienst. Vraagstukken over de fiscale regelgeving voor ANBI’s en instellingen, rekent VERDER tot haar expertise. Onze contactgegevens treft u hier aan. Graag gaan we met u vrijblijvend een gesprek aan over de mogelijkheden met betrekking tot het voorkomen dat uw instelling gegevens moet publiceren.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.