WAADI: registratie uitlenen personeel

24 februari 2014 - mr. Jos van BavelAls uw organisatie personeel uitleent aan een andere organisatie bent u verplicht dit te melden bij de kamer van koophandel op straffe van een boete. Dit is wat de wet WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) kortgezegd bepaalt.

Deze registratieplicht geldt niet alleen voor bedrijven die zich bedrijfsmatig bezighouden met het uitlenen of detacheren van personeel (zoals uitzendbureaus), maar ook voor bedrijven die dit eenmalig of incidenteel doen. Als u personeel inleent, is het ook belangrijk dat u controleert of de uitlener zich heeft geregistreerd ingevolge de wet WAADI. U voorkomt daarmee hoge boetes.

Als u personeel uitleent registreert u zich ingevolge de WAADI-regelgeving bij de kamer van koophandel. Via een vermelding in het handelsregister, wordt zodoende kenbaar aan derden dat u zich hiermee bezighoudt. Ook als u twijfelt of sprake is van uitleen van personeel kunt u zich zekerheidshalve registreren bij de kamer van koophandel. U voorkomt zodoende de kans op een boete die minimaal € 12.000 (bij eerste overtreding) bedraagt. Dit boeterisico speelt daarbij zowel voor de uitlener als voor de inlener.

Wanneer is sprake van het ter beschikking stellen van personeel?

Bij het beoordelen of u personeel ter beschikking stelt zijn de volgende vereisten van belang:

  1. “Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming;
  2. De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld;
  3. De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld werkt onder toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.”

Op de bovengenoemde definitie zijn drie uitzonderingen. In de deze gevallen is dus géén sprake van het uitlenen van personeel en is registratie bij de kamer van koophandel niet verplicht. Als het uitlenen van personeel in dit verband kwalificeert namelijk niet:

  1. Het ten behoeve van een geleverde zaak of tot stand gebracht werk ter beschikking stellen van arbeidskrachten (denk aan ICT-projecten, migratie-trajecten, etc.);
  2. Het bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van arbeidskrachten, die bij degene, die hen ter beschikking stelt, ten behoeve van arbeid in diens onderneming in dienst zijn (collegiale uitleen, veelal tussen organisaties zonder winstoogmerk);
  3. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor het verrichten van arbeid in een onderneming, die door dezelfde ondernemer in stand wordt gehouden als die de arbeidskrachten ter beschikking stelt (ter beschikking stelling, veelal in concernverband).
  4. Meer informatie over de WAADI en de uitzonderingen is te vinden bij de veel gestelde vragen op de website van de kamer van koophandel. De uitzonderingen zijn opgenomen in artikel 1 lid 3 van de WAADI.

Wij benadrukken dat ook in een structuur waar de directeur grootaandeelhouder door een holding wordt uitgeleend aan een werkmaatschappij, sprake kan zijn van ter beschikking stellen van personeel. Hoewel in concernverband sprake is van een vrijstelling, geldt de meldingsplicht in de situatie waarbij meerdere holdings participeren in de werkmaatschappij en hun directeur uitlenen. Op de vraag of deze situatie bij gebreke aan registratie ook beboet wordt, gaan we hierna in.

Versoepeling boetebeleid

Minister Asscher van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in november 2013, vanwege de onnodige administratieve lasten die voortkomen uit de WAADI-regelgeving, aan de Tweede Kamer aangegeven de boeteregeling voor de WAADI te versoepelen. Het gaat hierbij om de situatie waar een zelfstandige zichzelf vanuit zijn besloten vennootschap uitleent aan een ander.

Na publicatie van de beleidsregels op 20 februari 2014 in de Staatscourant, is inmiddels duidelijk hoe deze versoepeling er uit gaat zien:

  • Niet beboet wordt de overtreding van de registratieplicht door een BV die uitsluitend haar bestuurder ter beschikking stelt en deze bestuurder (eventueel Samen met zijn echtgenoot) eigenaar is van ten minste 90% van de aandelen in deze vennootschap;
  • Gemaximeerd (in de vorm van een staffel) wordt de boete op overtreding van artikel 7a van de WAADI;
  • Gematigd wordt de boete voor de inlener indien bij de uitlener de boete is gematigd in verband met een verkeerde registratie in het Handelsregister.

De versoepeling van het boetebeleid werkt daarbij overigens terug naar 1 januari 2012, het moment waarop de registratieplicht in de WAADI is gaan gelden. Wij begrijpen dat reeds onherroepelijk vaststaande boetes ambtshalve zullen worden bijgesteld.

Onze dienstverlening

Voor vragen over de wet WAADI en de praktische betekenis voor uw praktijk, neemt u contact op met uw fiscaal specialist. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.