+31 30 2084100
Bellen

Wijzigingen btw-regelgeving voor exploitanten sportaccommodaties

9 juni 2016 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Wij hebben vernomen dat de wetgever van plan is om de btw-wetgeving op het punt van het ‘bieden van gelegenheid tot sportbeoefening’ ingrijpend te wijzigen.

Op dit moment zijn de vergoedingen die in rekening worden gebracht voor het bieden van gelegenheid tot sportbeoefening regulier belast met btw naar het lage tarief (6%). Het belangrijkste btw-gevolg daarvan is dat de hieraan toerekenbare inkoop-btw (meestal 21%) in aftrek kan worden gebracht. Met het slim organiseren van (kapitaal intensieve) investeringen en het verrichten van de juiste prestaties aan haar afnemers, kunnen veel sportverenigingen en exploitanten van sportaccommodaties (veelal stichtingen in de omgeving van de sportvereniging) daardoor effectief minimaal 15% extra – fiscaal gesubsidieerd – budget verdienen.

Wijziging op komst met financiële impact

Uit betrouwbare bronnen begrijpen wij echter dat het kabinet van plan is om de btw-wetgeving inzake het bieden van gelegenheid tot sportbeoefening ingrijpend te wijzigen.

Naar aanleiding van Europese jurisprudentie bestaat nu in Nederland het voornemen om het bieden van gelegenheid tot sportbeoefening te gaan vrijstellen van btw. Gelet op Europese jurisprudentie zal het daarbij gaan om situaties waarin geen winst wordt beoogd door de exploitant van de sportaccommodatie. Naar onze ervaring zullen daarmee veel sportstichtingen (en daarmee indirect ook hun cliënten/de sportverenigingen) financieel worden geraakt.

In de toekomst is dan immers weliswaar geen btw verschuldigd over de opbrengst van de exploitant, maar ook de daaraan toe te rekenen inkoop-btw mag niet langer in aftrek worden gebracht. De invoering van de voorgestelde wijziging zal naar onze indruk vooral de exploitanten van de sportaccommodaties geld gaan kosten: sportstichtingen en gemeenten zullen worden getroffen. De bij nieuwe sportaccommodaties op de investeringen (zoals door de aannemer) in rekening gebrachte btw moet daarbij mogelijk zelfs op basis van btw-herzieningsregels worden terugbetaald aan de Belastingdienst.

Het is de vraag met ingang van welk moment de nieuwe btw-regels gaan gelden. Ook is het de vraag hoe vanuit btw-optiek met gedane investeringen moet worden omgegaan. Tot slot is het voor menig exploitant van een sportaccommodatie de vraag of een blijvende btw-belaste exploitatie een haalbare kaart is. Wel zal in dat geval naar onze indruk ook de vennootschapsbelastingpositie van de sportstichting of gemeente meer aandacht vragen, niet in de laatste plaats ook omdat ook op het punt van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen reeds een wetswijziging is aangekondigd. Meer informatie over de fiscale positie van sportverenigingen en exploitatie stichtingen vindt u elders op onze website.

Onze dienstverlening

Hoe houden we sport betaalbaar en breed toegankelijk? Welke rol kan de fiscaliteit daarbij spelen? Graag informeren wij u over de wijze waarop fiscaal voordeel te behalen is met het slim organiseren van de activiteiten van uw sportvereniging of bijvoorbeeld een zogeheten ‘exploitatie stichting’. Vraagstukken over de fiscale positie van verenigingen en stichtingen rekent VERDER tot haar expertise. Graag gaan we daarover met u vrijblijvend een gesprek aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner | Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen