WOZ-waarde en fiscaal belang

20 september 2012 - mr. Jos van BavelNu de financiële resultaten van organisaties onder druk staan als gevolg van de economische crisis, adviseren wij de mogelijkheden te onderzoeken die de WOZ-waardering fiscaal biedt. Bij veel organisaties zit daar namelijk ruimte voor financiële verbetering van de bedrijfsvoering. Er kan namelijk aanleiding zijn om de WOZ-waarde van de onroerende zaken substantieel te verlagen tot een niveau dat de economische situatie meer recht doet. Bij zowel courante onroerende zaken (kantoren, winkels en woningen) als voor incourante onroerende zaken (industrie, zorg, onderwijs, musea, distributiecentra) spelen diverse waardeverlagende aspecten: zoals de dalende markt, leegstand, vraaguitval, lagere bedrijfswaarde, vrijstellingen, etc.

Ook de introductie van een nieuwe belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 onder de noemer ‘verhuurderheffing‘  hecht groot belang aan de WOZ-waarde en de tenaamstelling van de beschikking(en). In dat verband is extra aandacht voor de WOZ-beschikkingen bij woningcorporaties, AWBZ-instellingen en de studentenhuisvesting gewenst. Een verlaging van de WOZ-waarde is – overigens ook los van de huidige economische situatie – financieel interessant: minder onroerendezaakbelastingen en meer ruimte voor de afschrijving op gebouwen in het kader van de vennootschapsbelasting. Gebouwen mogen voor de vennootschapsbelasting namelijk slechts worden afgeschreven tot op de ‘bodemwaarde’. Deze bodemwaarde is gebaseerd op de WOZ-waarde. Een beoordeling van de WOZ-waarde kan ook een aanleiding vormen om de bodemwaarde en daarmee de afschrijving op de gebouwen te optimaliseren. Hierbij kan de opbouw van de WOZ-waarde een rol spelen. In veel gevallen kan de WOZ-waarde daarbij niet 1 op 1 gelden als bodemwaarde: er moet een transitie plaatsvinden die zorgt dat elk gebouw een juiste bodemwaarde krijgt.

Tijd voor voordeel

In het eerste kwartaal van het komende jaar reiken veel gemeenten weer nieuwe beschikkingen met de WOZ-waarden (2013) uit. Dat betekent dat veel ambtenaren momenteel druk zijn om deze waarden te bepalen. Door tijdig actie te nemen, bijvoorbeeld in een situatie van vooroverleg, kan mogelijk een substantiële besparing worden gerealiseerd die nog jaren effect kan sorteren.

Naar onze ervaring kunnen veel gemeenten, ook vóór het opleggen van de WOZ-waarde, bereid zijn om in overleg te treden over de waardering. Daarmee kunnen (langlopende) bezwaar- en beroepsprocedures, met alle kosten van dien, soms worden voorkomen. Daarnaast blijken gemeenten in overleg gevoeliger voor argumenten die pleiten voor een lagere waarde, dan in een strikt formele bezwaarprocedure. Een ander voordeel van overleg is dat de WOZ-waarde eerder vaststaat, dus al op het moment dat de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt gedaan.

VERDER heeft ervaring met het belang van de WOZ-waarde en de bodemwaarde. Het uitvoeren van een taxatie die leidt tot een correcte waardering is echter een werkzaamheid die wij niet tot onze expertise rekenen. Daarom hebben wij in ons netwerk gespecialiseerde fiscaal-juristen en waarderingsdeskundigen waarmee we samenwerken. Zo voorzien we toch in ruime ervaring op het gebied van WOZ-waarderingen. Zowel met het voeren van overleg met gemeenten als met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures, kunnen wij u dus van dienst zijn. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in het vertalen van de WOZ-waarde naar de bodemwaarde teneinde optimale afschrijving mogelijk te maken. Graag bespreken we de mogelijkheden met u in een vrijblijvend gesprek. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.