+31 30 2084100
Bellen

Klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling

Vooraf

Verder Accountants hecht veel waarde aan een goede klachtenregeling. Gemelde klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk door ons afgehandeld. Hiermee samenhangend is Verder Accountants van mening dat ook medewerkers en personen van buiten de organisatie de mogelijkheid moeten hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde te stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding anoniem neerleggen bij de vertrouwenspersoon van Verder Accountants.

Gebruikte begrippen

De volgende begrippen komen in deze klokkenluidersregeling langs:

1. Verder Accountants

De vennootschap Verder Accountants B.V., gevestigd te Utrecht, kvk nummer 60967803.

2. Medewerker

Alle aan Verder Accountants verbonden werknemers, met inbegrip van directie en/of bestuursleden.

3. Externe derde

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde Verder Accountants of één van haar zedewerkers.

4. Melder

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.

5. Vertrouwenspersoon

Een natuurlijk persoon die door de directie van Verder Accountants is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling. De directie van Verder Accountants komt niet voor deze functie in aanmerking.

6. (Vermeende) onregelmatigheid

Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van gedragingen door Verder Accountants en/of haar medewerkers in verband met:

 1. een (dreigend) strafbaar feit
 2. een (dreiging van) het manipuleren of vernietigen van informatie over voornoemd feit
 3. een (dreiging) van bewust onjuist informeren
 4. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving
 5. een (dreigende) overtreding van binnen Verder Accountants geldende (gedrags)regels
 6. een andere situatie die naar het oordeel van de melder doorgegeven moet worden aan de vertrouwenspersoon.

Melding

 1. Een medewerker of een externe derde die meent dat er sprake is van een (vermeende) onregelmatigheid kan een melding doen bij de vertrouwenspersoon.
 2. De melding kan bij voorkeur via e-mail worden verstuurd naar Jos van Bavel via info@verderfiscaal.nl
 3. Ook is het mogelijk om de melding per brief te verzenden naar het postadres van Verder Accountants (zie briefhoofd), t.a.v. de heer J. van Bavel.
 4. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding bevestigt de vertrouwenspersoon de ontvangst van de melding aan de melder. In deze bevestiging reikt de vertrouwenspersoon ook de procedure en termijn aan, die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding.
 5. Na uiterlijk vier weken stelt de vertrouwenspersoon de melder op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen en de verdere afhandeling van het traject. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen vier weken kan worden gedaan, laat de vertrouwenspersoon dit aan de melder weten. De vertrouwenspersoon geeft daarbij tevens aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog zal plaatsvinden.

Afhandeling melding

 1. De vertrouwenspersoon geeft de melding direct door aan de directie en de compliance officer van Verder Accountants. De vertrouwenspersoon informeert de melder hierover.
 2. Direct na ontvangst van de melding start de compliance officer van Verder Accountants een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid.
 3. De compliance officer is bevoegd om extern (juridisch) advies in te winnen wanneer hij dit nodig acht.
 4. De compliance officer rapporteert zijn bevindingen schriftelijk aan de directie. Dit rapport bevat eveneens een advies over eventueel door de directie te nemen maatregelen.
 5. Op het moment dat de directie van het advies wil afwijken, bespreekt zij dit met de compliance officer.
 6. Wanneer de melding de compliance officer zelf betreft, zal de directie een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid (laten) starten.

Geheimhouding en bescherming

 1. De melding vindt plaats onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder.
 2. De directie van Verder Accountants garandeert dat meldingen aan de vertrouwenspersoon op grond van deze klokkenluidersregeling, op geen enkele wijze van (negatieve) invloed zijn op het functioneren of de carrièremogelijkheden van de medewerker binnen Verder Accountants.
 3. Wanneer de melder de melding rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan dit de melder worden aangerekend door Verder Accountants.